Vid sitt möte den 6 oktober 2021 beslutade nämnden för fostran och undervisning att godkänna förslaget om överföring av S:t Olofsskolan från Klostergatan 11 till tillfälliga utrymmen i L-flygeln på Smedsgatan 1. Målet är att hyresavtalet ska vara klart i slutet av 2021, så att det finns tillräckligt med planerings- och implementeringstid för ändringsarbetet.

S:t Olofsskolans svenskspråkiga högstadium verkar för närvarande på Klostergatan 11 och delvis i närliggande arbetarinstitutets lokaler. En lokalbehovsutredning har utarbetats för S:t Olofsskolan och som en del av utredningen beställdes en fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning under våren 2021. Enligt rapporten är behovet av grundläggande renovering omfattande och kräver tillfälliga utrymmen.

Smedsgatan fungerar som tillfälliga utrymmen även i framtiden

Målet är att hyresavtalet för Smedsgatan kan ingås i slutet av 2021, så att det finns tillräckligt med planerings- och implementeringstid för renoveringsarbetet. L-flygeln på Smedsgatan 1 har under tidigare år fungerat som lokaler för Åbo yrkeshögskola. Fastigheten ägs av Kiinteistö oy Doctus.

Enligt nuvarande uppskattningar kommer S:t Olofsskolans tillfälliga utrymmen att behövas åtminstone fram till våren 2025. Det föreslogs att de tillfälliga lokalerna skulle hyras fram till den 30 juni 2027, eftersom de kommande ombyggnads- och nybyggnadsprojekten kommer att fortsätta skolornas behov av tillfälliga utrymmen även efter 2025.

Som tillägg till propositionen beslutade nämnden att en långsiktig plan för tillfälliga lokaler i centrumområdet ska utarbetas.

De tillfälliga utrymmena tas i bruk efter vårterminen 2022

I S:t Olofsskolans nuvarande lokaler kommer intensifierad städning att fortsätta fram till flytten till tillfälliga utrymmen. Under jullovet kommer nödvändigt tätningsarbete och fiberrengöring att utföras i lokalerna. Dessa åtgärder gör det möjligt för verksamheten att fortsätta fram till slutet av vårterminen 2022, varefter verksamheten flyttas till tillfälliga utrymmen.

Under läsåret 2022–2023 beräknas det finnas cirka 475 elever i S:t Olofsskolan. Det finns totalt 49 lärare och annan personal.