Gruppen Harmonia, som fick de bästa poängen i anbudsinfordran, har utsetts till vinnare av anbudet för Åbo konserthus. Grupperingen består av Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy och WSP Finland Oy samt underleverantören Laidun-design Oy. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut i frågan måndagen den 18 oktober. Härnäst påbörjas projektplaneringen för konserthuset.

- Nya konserthuset är hela stadens gemensamma projekt vars förverkligande stöder stadens mål för utveckling. Det är fint, att stadsfullmäktige har gjort beslutet att anskaffa en allianspartner och hela projektet fortskrider enligt tidtabellen. Beslutet möjliggör byggandet av konserthuset så att TFO kan flytta in i den nya byggnaden utan behov av tillfälliga utrymmen, precis så som det har införts i borgmästarprogrammet, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

- Det nya konserthuset ligger naturligt som en del av den kulturstrand som utvecklas vid Aura å. 

Designlösningen respekterar den kulturellt och historiskt värdefulla helhet som bildas av Stadsteatern och ämbetshuset. Konserthuset bildar en naturlig helhet med Stadsteatern, där ett nytt urbant torg kommer att skapas mellan byggnaderna och där konserthusets huvudingång också kommer att ligga. Byggnadens fasad hämtar sin inspiration från de omgivande byggnaderna, men dess böljande former gör den mjukare än de andra.

Offentliga utrymmen, entréhallar och foajéer öppnar mot ån och skapar ett aktivt och öppet utseende för hela byggnaden och kommunicerar också om verksamheten utåt.

- Planen respekterar sin värdefulla miljö på ett glädjande vis, men vågar också ta vår tids nyanser med i den stadsbild som formas, komplimenterar stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen lösningen.
 
- Planen visar också tydligt att den valda platsen inte bara är naturlig när det gäller stadsbilden, utan också av tillräcklig storlek och erbjuder också mycket funktionella synergifördelar med Stadsteatern. Tillsammans kommer de att bilda en mycket exceptionell kulturell helhet i nordeuropeisk stil.

Förstklassig akustik till konsertsalen  

Byggnaden kommer att ha två salar, en huvudsaklig konsertsal med 1300 sitsar och en multifunktionssal med 300 sitsar.

Den huvudsakliga salen kommer att utformas enligt de krav som utförande av orkestermusik ställer, och en akustiker som väljs ut i ett senare skede i projektet kommer att ansvara för en toppmodern akustik. Förutom framförande av orkestermusik lämpar sig konsertsalen också för andra användningsområden, till exempel för framförande av elektroniskt förstärkt musik, mötes- och kongressanvändning och småskaliga föreställningar. Orkesterdiket möjliggör till exempel operaframträdanden.

Salen är av en tillämpad skokartongmodell. Den bildar husets hjärta och dagsljuset som kommer in i salen ger huset en tydlig karaktär även på kvällen. Interiörens former är böljande och dynamiska. Träytor skapar värme i rummet.
Scenen är dimensionerad för 100 uppträdare, och en del av scenen kan sänkas till ett orkesterdike.

Filharmoniska orkesterns intendent Nikke Isomöttönen säger att han är mycket ivrig över det vinnande förslaget:

- Målet har varit att skapa ett öppet och inbjudande konserthus som är full av mångsidiga aktiviteter som når olika målgrupper och som kan bli en ny typ av offentligt stadsrum. Det vinnande förslaget uppfyller dessa mål perfekt.

- Rymdlösningarna i det vinnande förslaget möjliggör en förstklassig och upplevelsefylld kundupplevelse, vare sig det är en orkesterkonsert, en underhållningskonsert, ett skolgruppsbesök eller ett restaurangbesök.

- Anslutningen till stadsteatern skapar en helhet av de två byggnaderna som kan betjäna evenemang eller kongressanvändning på ett unikt sätt och främja utvecklingen av kundservicens och personalens samanvändning. En utmärkt egenskap är att konserthuset och teatern kombineras med naturliga interna förbindelser, både när det gäller kunder och intern personal, service och tekniska funktioner.

Tre förslag i andra skedet 

I anbudsinfordrans andra fas jämfördes tre förslag. Med var Harmonia, som senare vann, och Grupperingen Aural (Skanska Talonrakennus Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Skanska Infra Oy – med angivna underleverantörerna Henning Larsen Architects A/S, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy) och Grupperingen SRV - ALA (SRV Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto ALA Oy – med angivna underleverantören AkukonOy).
Valet gjordes inte enbart på grundval av designlösningen. Jämförelsen gjordes på grundval av kvalitativa faktorer (vikt 80%) och prisdelen (vikt 20%).

- Vi fick tre bra erbjudanden för detta utmanande och ambitiösa projekt. De utmärkta erbjudandena utgjorde en bra grund för jämförelse och beslut, och vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagande grupper, säger direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää, ordförande för utvärderingsteamet och projektets ledare.
 
- En projektallians valdes som upphandlingsförfarande för konserthuset. På detta sätt strävas det till att en unik byggnad med hög kvalitetsstandard är byggd på en värdefull plats och at den förvekligas i enlighet med de mål och målkostnader som beställaren sätter upp.
 
- Som sådan är den förslagna planen som presenteras en bra utgångspunkt för planering av utvecklingsfasen. Planen kommer att preciseras och ändras i många avseenden under utvecklingsfasen under de kommande en och en halv åren. Samtidigt kommer principerna för den förslagna planen som nu presenteras att förädlas till slutliga genomförandeplaner inom ramen för målkostnaden och beställarens andra mål. Efter det är det möjligt att fatta ett byggbeslut i stadsfullmäktige från början av 2023 och då skulle byggnaden vara användbar i slutet av 2025, säger Suonpää.