Lösningar till överbelastningen av Åbos hälsostationer söks genom en distanstjänst för behandling av läkemedelsförskrivning, som genomförs tillsammans med Solo Health Oy, och anskaffning av tidsboknings- och telefontjänster från Pihlajalinna Terveys Oy under sex månader. Uppdatering: social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutet i mötet den 10 november 2021.

I den första fasen av handlingsplanen som utarbetats för Åbo stads hälsostationer söks en lösning på överbelastningen genom en distanstjänst för recepthantering och anskaffning av tidsboknings- och telefontjänster som köpta tjänster genom ett sex månaders pilotförsök.

I oktober 2021 fanns det 21 obesatta läkartjänster vid Åbo stads hälsostationer. Det finns stor köbildning på hälsostationerna och till exempel receptförnyelser belastar läkarna i hög grad. En av de tänkta åtgärderna för att lindra situationen på Åbos hälsostationer är en distanstjänst för receptförnyelse. Tjänsten ska testas under en period av sex månader, under vilken verksamhetsmodellens funktionalitet kan bedömas utifrån kundernas och verksamhetshelhetens perspektiv. Solo Health Oy föreslås genomföra pilotprojektet och kostnaderna för det sex månader långa försöket är cirka 200 000 euro. De läkare som deltar tjänsteproduktionen är legaliserade läkare i Finland.

En lösning på den hårda belastningen av hälsostationernas telefontjänster söks från köpta tjänster

Den hårda belastningen av telefontjänsterna vid Åbo stads hälsostationer har pågått under en lång tid, vilket försvårar kundernas tillgång till sjukvård, och personalstyrkan räcker inte till för samtalens hantering inom den lagstadgade tiden. Samtal angående corona och coronasymtombedömningar, som kommer via Omaolo och utvärderas av vårdare som är ansvariga för tidsbokningen, belastar telefontjänsterna ytterligare. Tre privata aktörer inom vårdbranschen har tillfrågats om möjlighet till att tillhandahålla telefontjänster under sex månader. Ett anbud har lämnats till Åbo stad av Pihlajalinna Terveys Oy och det totala värdet av de tidsboknings- och rådgivningstjänsterna som ska upphandlas är cirka 390 000 euro.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutet om distanstjänst för läkemedelsförskrivning och upphandling av tidsboknings- och telefontjänster vid sitt möte den 10 november 2021: Nämndens dagordning

Handlingsplanen för förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård godkändes av social- och hälsovårdsnämnden den 29 september 2021. Stadsstyrelsen godkände den 5 oktober 2021 merkostnaderna som planen medför för 2021 och 2022. Handlingsplanen för hälsostationerna innehåller flera åtgärder som syftar till att lindra den köbildning som finns på hälsostationerna

Nyckelord: