I Åbo är det nu lättare än tidigare att få stöd i mental- och missbrukarärenden samt i livskriser. Under den senaste fullmäktigeperioden beslöts att Mental- och missbrukarservicen vid primärhälsovården i Åbo stad ska förstärkas och integreras och nu kommer verksamheten att startas enligt planen. En viktig tyngdpunkt i verksamheten kommer att vara att invånarna med låg tröskel får hjälp.

Mental- och missbrukarservicen: Hur får du tillgång till tjänsterna?

  1. Ring Palmikko på vardagarna kl. 10–15.30, tel. 040 708 5905
  2. Besök oss i Kråkkärret på vardagarna kl. 10–14, adress: Kåsagatan 1, 2:a våningen
  3. I fortsättningen kommer du också att ha möjligheten att fylla i en kontaktblankett på vår webbplats.

För vem? För åbobor som har fyllt 18 år som har utmaningar med den mentala hälsan, som är oroliga över sitt mående eller behöver få hjälp med missbruksproblem. Det finns ingen övre åldersgräns för servicen.

Om du behöver ett läkemedelsrecept, en förnyelse av det eller sjukledighet, ta kontakt med hälsostationen.
I brådskande ärenden ta kontakt med Åucs Akuten, tel. 02 313 8800

– Vårt mål är att erbjuda myndiga Åbobor tidigt stöd, med vilket vi vill förebygga allvarligare mentala problem och missbruksproblem. Verksamhetens grundidé baserar sig på kundorientering och på genuint bemötande. Utan dessa stannar hjälpen halvvägs, konstaterar Kaisa Luntamo chef för mental- och missbrukarservicen och servicechef Otto Huttunen.

Man kan ringa eller besöka Palmikko utan remiss och tidsbokning

Man kan söka sig till mental- och missbrukarservicen via lågtröskelmottagningen Palmikko. Kontakt fås per telefon eller genom att besöka Palmikkos enhet i Kråkkärret. Det behövs varken remiss eller tidsbokning till servicen. I Palmikko bedöms situationen av en sjukskötare som vid behov för ärendet vidare. Det finns inga läkare på Palmikko. Ifall kunden behöver ett läkemedelsrecept eller en förnyelse av det eller ett sjukintyg bör hen ta kontakt med hälsostationen.

En anhörig kan också ta kontakt med Palmikko och berätta om sin oro för sin anhöriga. Palmikkos personal kan vi behöv ta kontakt med den som man är orolig för om hen ger tillstånd till det. Det är viktigt att observera att servicen grundar sig på frivillighet och kundens egen vilja.

Palmikko kan vid behov boka tid till andra team inom mental- och missbrukarservicen, som till närteamen. Närteamen erbjuder multiprofessionellhjälp och till dessa kan man också styras via en konsultationsbegäran av läkare på hälsovårdscentralen. Närteamen hjälper med mental- och missbrukarärenden på flera olika verksamhetsställen: i centrum, Kråkkärret: och Pansio-Perno samt på de största hälsostationerna. I fortsättningen hoppas vi att vi hittar lämpliga lokaler i närheten av Runosbacken och Kyrkovägens hälsostation.

Multiprofessionella specialteam erbjuder service för personer med neuropsykiatriska problem eller långt framskridna missbruksstörningar. Du kan få hjälp med ätstörningar av en sjukstörare på ätstörningsvårdens mottagning.

Dagverksamheten som hör samman med mental- och missbrukarservicen riktar sig för sin del till dem som deltar i mental rehabilitering och som behöver särskilt stöd i synnerhet i vardagen och i lokalerna ordnas det även grupper för olika slags klientgrupper.

När- och specialteamens samt dagverksamhetens socialhandledare kan i ärenden som gäller utkomststöd styra klienterna vidare till FPA eller till socialarbete.

– I mental- och missbrukarservicen är det viktigt att man har kunskaper inom den sociala branschen, eftersom människorna även bör få hjälp med vardagliga ärenden för att hjälpen med mentala utmaningar ska bli så framgångsrik som möjligt, tillägger Luntamo.

På hälsostationerna tar man fortfarande hand om mental- och missbrukarärenden, vid behov i samarbete med en anställd från mental- och missbrukarservicen. Därtill fortsätter hälsorådgivningen Milli och stadens övriga missbrukarservice som förut.

Den nya servicen formas i samarbete med personalen

I mental- och missbrukarservicen arbetar sjukskötare, socialhandledare, läkare, psykologer samt en arbetsterapeut och i fortsättningen även en erfarenhetsexpert. Många av de anställda har börjat på sin nya arbetsplats nu i höst, då verksamheten ännu håller på att formas. Å andra sidan har de anställda som redan sedan tidigare arbetat i organisationen fint tagit sitt ansvar under förnyelsen. Arbetet börjar efter introduktions- och orienteringsperioderna.

– Vi är glada över att få utföra detta arbete tillsammans med detta lysande gäng, berömmer Kaisa Luntamo, chef för mental- och missbrukarservicen och servicechef Otto Huttunen.

En förstärkt mental- och missbrukarservice med låg tröskel samt en starkare integrering mellan den öppna servicen och social- och hälsovårdstjänsterna är en av de åtgärder som hör till Åbo stads ekonomiska anpassningsprogram. Denna åtgärd inverkar även på andra åtgärder som hör till anpassningsprogrammet. I samband med budgetförfarandet 2021 beslöt stadsfullmäktige om ett tilläggsanslag på 1,1 miljoner € åt mental- och missbrukarservicen med låg tröskel för att sparmålen som är inskrivna i anpassningsprogrammet ska bli möjliga att uppnå.