Åbo har för det tredje året i rad tagits med på listan över världens ledande klimatstäder. Tack vare sina klimatåtgärder tog sig Åbo upp på A-listan över världens 95 bästa städer i den internationella organisationen CDP:s bedömning.

För att uppnå målet om begränsningen av uppvärmningen till 1,5 grader som ställts upp i Paris klimatavtal har CDP för 2021 skärpt de tidigare nivåkraven för städerna och villkoren för att placeras på A-listan.

Till följd av detta uppnådde endast var tionde (9,8 procent) av städerna som CDP bedömde i listan, som publicerades den 18 november 2021, ett poängantal som berättigar till en A-klassificering.

CDP placerade för andra gången Åbo i A-klassen i februari 2020, då 591 städer var med i bedömningen. I år var nästan dubbelt så många städer, det vill säga 965, med. Utöver Åbo kom även Helsingfors, Lahtis och Esbo med på årets A-lista.

Åbos borgmästare Minna Arve var tidigare i år inbjuden som huvudtalare på evenemanget CDP Awards. Vid samma evenemang talade bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

CDP är ledande inom insamling av information och rapportering som gäller klimatförändringen. Det är en allmännyttig organisation vars uppgift är att uppmuntra företag, städer och regeringar att minska sina växthusgasutsläpp samt att trygga vattenresurser och skydda skogar.

År 2021 publicerades över 14 000 organisationers uppgifter via CDP, medräknat över 13 000 företag och över 1 100 städer, delstater och regioner.

Omfattande planer och gärningar utgör grunden för valet

Enligt CDP:s analys genomför de städer som tagits med på listan i genomsnitt över dubbelt så mycket åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringen jämfört med de övriga städerna som poängsatts.

A-poängantalet förutsätter att staden

  • publicerar sina klimatuppgifter
  • utarbetar en omfattande utsläppskartläggning
  • fastställer ett mål för minskning av utsläpp
  • publicerar en klimathandlingsplan
  • genomför en sårbarhetsanalys för identifiering av klimatrisker och -konsekvenser.

Åbos klimatarbete har nått internationellt rykte

Åbo är en föregångare inom klimatarbetet i Finland och internationellt. Åbo har nätverkat och fått mycket internationell synlighet de senaste åren och blivit känt som en av världens ledande klimatstäder.

År 2020 nådde Åbos klimatarbete exceptionellt rykte då Europeiska kommissionen valde Åbo till Europas bästa klimatstad bland mer än 10 000 städer i kategorin medelstora städer.

Åbo är också aktivt i det globala nätverket av städer som främjar hållbar stadsutveckling ICLEI. Åbos borgmästare Minna Arve är medlem i nätverkets globala styrelse och är vice ordförande i organisationens europeiska styrelse för mandatperioden 2021–2024.

Åbo ämnar vara koldioxidneutralt 2029, då staden fyller 800 år. Åbo uppmuntrar också på många sätt sina invånare och företag att göra klimatvänliga val.