Enkäten Åbo sätter alla i rörelse uppmanar Åboborna att diskutera de nya riktlinjerna i planen för Åbo stads nätverk av motionsplatser. Enkäten är öppen till den 8 december.

Svara på Säg din åsikt-enkäten innan 8.12:

Enkäten genomförs eftersom Åbo stad vill höra Åbobornas åsikter om utvecklingen av Åbo stads nätverk av motionsplatser. Målet är ett allt mångsidigare och mer omfattande nätverk av motionsplatser som uppmuntrar stadsborna att röra på sig, samt en understödsmodell som på ett mer jämlikt sätt stöder dem som använder motionsplatserna.

Nätverket av motionsplatser behöver förnyas på flera sätt  

Sommaren 2020 efterfrågades Åbobornas synpunkter på olika lösningar för de kärnobjekt i motionsplatsnätverket som är i slutet av sin livslängd. I den nya enkäten Åbo sätter alla i rörelse önskar man få in åsikter om innehållet i utvecklingsarbetet av motionsplatsnätverket. Med de innehållsmässiga riktlinjerna för förnyelseprocessen strävar man efter att skapa en modell som visar hur stadens idrottsanläggningar byggs och främjar idrottskulturen under de kommande decennierna. Linjedragningarna har ännu inte fastställts. De är förslag som stadsstyrelsen och -fullmäktige fattar ett slutligt beslut om i början av 2022.

I det första steget av utvecklingsarbetet fattas beslut om de huvudsakliga riktlinjerna för uppdateringen av nätverket av motionsplatser: bl.a. hur man utnyttjar skolnätet som en del av nätverket av motionsplatser samt renovering och nybyggnad av ersättande motionsplatser i samarbete med den privata och tredje sektorn. I det andra steget fattas beslut om en ny understöds- och prissättningsmodell, som tas i bruk från och med början av 2024 med beaktande av helheten för understöd för motionsförhållanden, verksamhet och kunnande.

Säg din åsikt-tjänsten har öppnats

Åbo stad öppnar en enkät om riktlinjerna i planen för nätverket av motionsplatser eftersom staden vill lyssna på Åbobornas önskemål och erbjuda dem en möjlighet att berätta sina tankar om förnyelsebehoven.

Du kan svara på enkäten i Säg din åsikt-tjänsten mellan den 22 november och 8 december 2021.