Åbo avstår från omfattande smittspårning samt ordinering av karantän. Smittspårningen koncentreras helt på riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom, som bland annat är boende, klienter och arbetstagare på boendesserviceenheter och vårdanstalter samt övriga vårdenheter.

Incidensen för coronasmittfall i Åbo är på en ytterst hög nivå (ca 1500/100 000/14 dygn). Det är mycket sannolikt att smittfallen ökar kraftigt under de följande veckorna, eftersom omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna. I det nuvarande epidemiläget är det inte av lika stor betydelse som tidigare att spåra enskilda personers kontakter. Det effektivaste sättet att förhindra en allvarlig coronavirussjukdom är omfattande vaccinering av befolkningen. 

– Vi behöver stöd och ansvarstagande av alla Åbobor. Det är dessutom nödvändigt för hanteringen av epidemin och tryggandet av hälsovårdens bärkraft. Nu är det dags för alla och envar att ta coronavaccinet, följa försiktighetsåtgärderna och stanna hemma om man blir sjuk. Åbobornas ansvarsfulla agerande stävjar epidemin, vädjar borgmästare Minna Arve.

Omikronvariantens egenskaper, som till exempel stor smittsamhet och kort inkubationstid, har lett till en kraftig ökning av smittfallen i januari månad och smittspårningen samt ordineringarna av karantän har mist sin effektivitet. Att avstå från spårning av utsatta och ordinering av karantän är i linje med den nationella pandemiplanen. Institutet för hälsa och välfärd har i ett utlåtande den 5 januari 2022 konstaterat att smittspårningen är effektivast då smitta förekommer i förhållandevis liten utsträckning. I fortsättningen kommer smittspårningen i Åbo att koncentreras bland annat till boende, patienter och arbetstagare i boendeserviceenheterna, vårdanstalterna och övriga vårdenheter. 

– Trots att smittalen växer med fart har befolkningen här i Åbo i stor utsträckning fått vaccinet och sjukdomsbilden hos de flesta är lindrig. Det är dock ytterst viktigt att följa försiktighetsåtgärderna och ta vaccinet. Vi har förberett oss på att behovet av sjukhusvård kommer att öka, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Med covid-19 stannar man i fortsättningen i huvudsak hemma utan testning 

I fortsättningen behöver personer med lindriga symtom på luftvägsinfektion inte längre ta kontakt med hälsovården eller söka sig till coronatestning, såvida man inte på grund av hälsotillstånd eller yrke hör till en riskgrupp. Man bör alltid ta kontakt med hälsovården om man har allvarliga symtom som till exempel andnöd eller allmäntillståndet försämras.

– I fortsättningen ska man i regel stanna hemma utan hälsovårdens testning om man insjuknar i covid-19. Personer med lindriga symtom eller vuxna och barn med god grundhälsa behöver inte söka sig till ett coronavirustest, utan man är sjuk hemma liksom vid en vanlig förkylning. Har man symtom bör man stanna hemma i minst fem dagar och på eget initiativ undvika kontakter med andra. Det är också bra att berätta för sina kontakter om att en exponering är möjlig, och det är skäl även för utsatta att undvika onödiga kontakter under fem dagars tid, påminner Peltoniemi. 

Med vissa undantag kommer inte utsatta inom familjekretsen, på arbetsplatserna, i skolor och inom småbarnpedagogiken i fortsättningen att ordineras karantän enligt smittskyddslagen.

Om man så vill kan man göra ett självtest för coronaviruset. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar självtest i synnerhet för personer med lindriga symtom på en coronavirussmitta samt personer under 12 år med symtom samt samtidigt för dennas föräldrar och syskon. Det rekommenderas även att symtomfria som exponerats för coronaviruset gör ett självtest minst två gånger med tre dagars mellanrum med ett test som är avsett uttryckligen för symtomfria. Om självtestet ger positivt resultat beaktas det på samma sätt som ett positivt resultat med ett officiellt test. I praktiken innebär detta att man bör stanna hemma och minimera kontakter utanför hemmet. 

– Vårt smittspårningsteam kan inte i detta läge kontakta alla Åbobor som testats i hälsovården. Vi uppdaterar våra webbsidor med anvisningar för insjuknade, säger Peltoniemi.  

Coronatestning som görs i hälsovården rekommenderas vid symtom på en luftvägsinfektion i synnerhet för följande grupper:
•    personer som arbetar med patient- eller kundarbete inom social- och hälsovården
•    personer med en allvarlig underliggande sjukdom eller medicinering som till exempel försvagar motståndskraften
•    gravida
•    i synnerhet för ovaccinerade personer över 60 år som inte har genomgått covid-19 under de föregående 6 månaderna

Personalens sjukdomsfall och frånvaron påverkar välfärdsservicen

Det försvårade epidemiläget syns också inom Åbo stads välfärdsservice, eftersom en stor del av personalen i synnerhet inom boendeservicen för äldre, hemvården och hälsovårdstjänsterna är sjuka och frånvarande från arbetet. Alla hemvårdens klientbesök kan eventuellt inte göras som planerat, och besöken måste kanske förkortas, flyttas eller inhiberas helt. Åtgärder som gäller nödvändig medicinering, näring och vård kommer dock att tryggas.

– Som bäst förbereder vi oss på att omikronvarianten kommer att drabba vår personal i allt större utsträckning och vi står inför besvärliga tider. Vi har gjort planer där personal kan flyttas till exempel till äldreservicens stöd. Vår personal är hårt pressad och trött, och därför behöver vi de anhörigas hjälp i äldreservicen. Vi blir sannolikt tvungna att begränsa social- och hälsovårdens icke-brådskande tjänster, annars kommer vi inte att klara av hanteringen av epidemiläget. Vi hoppas att alla förstår situationens allvar och inverkningar, säger social- och hälsovårdsdirektor Riitta Liuksa.

Det går fortfarande att besöka anhöriga i sjukhustjänsterna och äldreboendena, och man kommer inte att förbjuda besök. Man skall dock inte besöka sina anhöriga om man har minsta förkylningssymtom, och i enheterna bör man följa de strikta hygienanvisningarna enligt personalens instruktioner. Det är också bra att med personalen komma överens om alla besök på förhand. Det går inte att besöka sådana enheter som på grund av coronaepidemin är satta i karantän, med undantag för besök hos patienter i livets slutskede. 

Åbo i topp för tredje vaccinationsomgången jämfört med övriga större städer

Den tredje vaccinationsomgången avancerar väl i Åbo jämfört med resten av Finland. Just nu har 34,8 % av Åboborna fått den tredje dosen. Vaccinationstäckningen för den tredje dosens del bland personer över 75 år är större än 80 %. Vaccinationerna av barn i åldern 5–11 år avancerar också väl i Åbo.

Coronavaccinet ges utan förbokad tid i olika pop up-tillfällen samt under Hela Åbo vaccinerar-evenemangen. Det går också att boka tid till vaccination via eHälsoservicen, om man så vill.