Den blivande svenskspråkiga ungdomsgården kommer att ligga i centrum

Åbo stads ungdomsservice och Föreningen Valo-Valmennus rf har undertecknat ett avtal om att ordna svenskspråkig ungdomsgårdsverksamhet. Avtalet bygger på ett beslut i kultur- och ungdomsnämnden den 16 december 2021. Avtalet med Föreningen Valo-Valmennus rf har slutits för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2023.

Syftet med förvärvet är att stärka de svenskspråkiga ungdomsaktiviteterna. Den primära målgruppen för ungdomsgårdsverksamheten är ungdomar mellan 9 och 18 år. Förvärvet motiveras av rekryteringssvårigheter i den svenskspråkiga arbetskraften till följd av personalförändringar i Åbo stads ungdomsservice. Dessutom har Åbo stads ungdomsservice utmärkta erfarenheter av ungdomsgårdsarbete som utförs av serviceproducenter. En liknande modell används i ungdomsgården i Hansa köpcentrum och i ungdomsgården i Hallis.

Den blivande svenskspråkiga ungdomsgården kommer att ligga i centrum

Den blivande svenskspråkiga ungdomsgården kommer att ligga i centrum på Humlegårdsgatan 7 B på gatuplan.  Verksamheten kommer att öppnas för ungdomar senast den 1 mars 2022. Under februari kommer Föreningen Valo-Valmennus rf att utarbeta en rapport om lägesbilden av det svenskspråkiga ungdomsarbetet och i första hand om ungdomars behov. Efter utarbetandet av lägesbilden kommer en handlingsplan att upprättas där ungdomarnas önskemål och behov spelar en viktig roll.

Ungdomsgårdsverksamheten kommer att vara öppen 3–4 dagar i veckan. Två ungdomsarbetare kommer att arbeta i lokalen och båda ska ha flytande färdigheter i svenska språket, både muntligt och skriftligt och dessutom ska de ha utbildning i och erfarenhet av ungdomsarbete.

Administrativt kommer verksamheten att placeras i Åbo stads ungdomsservice under ansvarsområdet för det regionala ungdomsarbetet.

Förvärvets totala värde är cirka 400 000 euro.