Sammanlagt 1 423 ungdomar sökte till Åbo yrkesinstitut som förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan. Det erbjöds 1 345 nybörjarplatser till grundexamen inom olika branscher. Sammanlagt 1 362 ungdomar sökte som förstahandssökande till Åbo stads gymnasier. Gymnasierna erbjöd 1 167 nybörjarplatser. Studerandeantagningarnas resultat publiceras den 16 juni 2022.

De som blir antagna måste ta emot studieplatsen senast den 30 juni 2022.

TAI ökade sitt antal sökande i den gemensamma ansökan

Åbo yrkesinstitut (TAI) lyckades bra i vårens gemensamma ansökan till andra stadiet. Antalet förstahandssökande ökade något från föregående år. Det totala antalet sökande ökade med nästan 800 från föregående år och det fanns totalt 5 601 sökande våren 2022. Ökningen av antalet sökande förklaras delvis av ökningen av antalet ansökningsönskemål från fem till sju och den nya handledande Hux-utbildningen.

– Åbo yrkesinstitut var klart den mest attraktiva läroanstalten i landskapet om man ser på antalet förstahandssökande i förhållande till tillgängliga nybörjarplatser för alla examina. Att byggklustrets branscher och social- och hälsovårdsbranscherna, som lider av brist på experter, lyckades så bra värmde mig särskilt, säger direktör för yrkesutbildningen Hannu Immonen.

De populäraste ansökningsmålen i vårens gemensamma ansökan var grundexamen i säkerhetsbranschen och grundexamen i mediebranschen och visuell framställning, till vilka det fanns mer än dubbelt så många sökande som nybörjarplatser. Även grundutbildningarna i hår- och skönhetsvård och medicinbranschen var populära med nästan dubbelt så många förstahandssökande jämfört med antalet nybörjarplatser. Det var också fler förstahandssökande till utbildningar inom husteknik, textil och mode, turism, laboratoriebranschen samt el och automation än det fanns nybörjarplatser.

Det fanns antalsmässigt flest förstahandssökande till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, med nästan en sökande per varje nybörjarplats. Åbo yrkesinstitut har försökt öka branschens attraktionskraft genom att sluta partnerskapsavtal med privata aktörer inom omsorgsbranschen, skapa nya innovativa lärmiljöer och utveckla leder från andra stadiet till högskoleutbildning.

Intresset för Åbos gymnasier förblev nästan detsamma

Åbo stads gymnasier väckte nästan lika stort intresse hos sökande som förra året. Det fanns 1 362 förstahandssökande, vilket är något färre än förra året. Till speciallinjerna lämnades 516 förstahandsansökningar. Totalt gjordes 6 266 ansökningar till Åbos gymnasier om man räknar med alla ansökningsönskemål till gymnasierna. Det finns 1 167 nybörjarplatser i Åbos gymnasier. Gymnasiernas antagningsgränser kommer att vara klara när resultaten av den gemensamma ansökningen är klara i juni.

– Jag blev nöjd över att se hur väl både de allmänna linjerna och de speciallinjerna intresserade. Det fanns givetvis förändringar i antalet sökande till de allmänna linjerna, men det anser jag vara en normal variation. Vi har redan svarat på gymnasiernas attraktionskraft genom att utöka antalet nybörjarplatser och målet är att utöka dem även våren 2023, säger direktör för serviceområdet för gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning i Åbo Jussi Paavola.

Kerttulin lukio var det populäraste gymnasiet i Åbo i den gemensamma ansökan 2022: dit söktes som första ansökningsönskemål flest av allmänna linjer och speciallinjer för idrott. Till idrottslinjen sökte 160 förstahandssökande. Kerttulin lukio var också den mest ansökta av Åbos gymnasier; den markerades som ansökningsmål totalt 1 231 gånger. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio var den näst populäraste av de första ansökningsönskemålen och den tredje var Turun Luostarivuoren Lyseon lukio.

– Antalet idrottare som siktar på klart högkvalitativa akademiska studier är nu högre än tidigare år, kommenterar rektor för Kerttulin lukio Tapio Laine.

Idrottslinjen vid Katedralskolan i Åbo var också ett sökalternativ.

Hux-utbildningen var nu för första gången med i den gemensamma ansökningen

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) ersätter Lukiostartti, som möjliggjorde höjning av grundutbildningens vitsord, och tionde klassen samt utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Utbildningen riktar sig till unga som inte vet vilken stig de vill ta efter grundskolan, vill höja sina grundskolevitsord, stärka sina studiefärdigheter eller förbättra sina kunskaper i det finska språket.

Målet med Hux-utbildning är att nå de studiefärdigheter som behövs för att söka till och genomföra gymnasie- eller yrkesutbildning.

– Jag välkomnar med glädje det att Hux-utbildningen hade 12 förstahandssökande. Vi har 20 nybörjarplatser och en plats i övergångsskedets utbildning kan sökas flexibelt under läsåret. Vanligtvis kommer det ännu nya sökande senare, säger rektor för Turun iltalukio Sami Peltonen.

Det fanns 42 förstahandssökande och 54 nybörjarplatser för Hux-utbildningen vid Åbo yrkesinstitut.

Ansökningen till utbildningen efter grundutbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) är öppen också efter gemensamma ansökningstiden.

Kontinuerlig ansökning till lediga studieplatser

Studieplatser inom yrkesutbildningen kan sökas i den kontinuerliga ansökan året runt. Bekanta dig med kontinuerliga ansökans utbildningsutbud på TAI:s webbplats och fyll i ansökningsblanketten.