Åbo stad söker hela tiden nya sätt att påverka ungdomarnas störande beteende i kärncentrum. Stadens familje- och socialtjänster samt ungdomstjänster startar den 19 april en POPPI-samarbetsmodell, där yrkespersoner som arbetar med unga rör sig bland ungdomarna på vardagskvällar och veckoslut.

Förhoppningen är att när yrkespersonerna ger sig ut bland ungdomarna ska det lugna ner situationen och förebygga störande beteende hos unga. Syftet är att möta unga, synliggöra yrkespersonerna samt servicehandledning, inte ordningsövervakning. Centralt i verksamheten är resursinriktning och positivt stärkande. Mötena är alltid frivilliga för de unga.

- Yrkespersonerna inom socialservicen och ungdomstjänsterna är synliga och tillgängliga för unga, som s.k. trygga vuxna. Vår verksamhet inleds den 19 april och vi samlar erfarenheter av den och utvärderar samtidigt fördelarna med den mobila verksamheten för fortsättningen, berättar socialarbetare Harri Kerola från ROKKI-projektet.

Det huvudsakliga samordningsansvaret för det mobila POPPI-teamet ligger hos ROKKI-projektet som hör till barnskyddets eftervård (Hjälp unga som uppvisar symptom genom att begå brott) i samarbete med stadens ungdomstjänster. Teamet har två arbetspar åt gången på vardagskvällar och veckoslut. Även aktörer som arbetar med unga i större utsträckning deltar, till exempel socialarbete, barnskydd och skolhälsovård. Brottspåföljdsmyndighetens brottspåföljdsarbetare deltar en gång i veckan. Man samarbetar också intensivt med polisen och andra instanser som utför mobilt arbete, bl.a. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och Tukenasi ry. I den nya verksamhetsmodellen får yrkespersoner inom olika branscher lära sig om varandras sätt att arbeta och multiprofessionaliteten anses vara till nytta för de unga.

- Vi möter unga och pratar med dem om vanliga saker som intresserar unga. Ett viktigt verktyg är att skapa konfidentiella relationer till unga, vara genuint intresserad av deras situationer och hitta möjliga, intressanta, alternativa fritidsaktiviteter eller andra tjänster som de unga vill ha. Vi gör det mobila arbetet i första hand för de unga och vi är intresserade av att höra hur de tjänster som riktar sig till dem borde utvecklas, säger ungdomsservicecheferna Taina Laaksonen och Anna Salminen från stadens ungdomstjänster.

Många olika åtgärder vidtas i Åbo för att ingripa i barns och ungas illamående

I Åbo ingriper man i illamående hos barn och unga i ett omfattande samarbete med olika aktörer. Olika former av fenomenet är mobbning, rasistiskt beteende, störande beteende och våldsamhet, avbruten skolgång, utmaningar med den psykiska hälsan, utslagning, orörlighet och brist på fritidsaktiviteter. Från staden deltar såväl yrkespersoner inom ungdomstjänster, socialtjänster som fostran och undervisning.

Staden utarbetar som bäst en säkerhetsplan för centrumområdet, där även störande beteende beaktas som ett delområde. Planen blir klar under våren och den utarbetas av Åbo stad, polisen i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands räddningsverk samt olika organisationer, föreningar och köpmän.

Dessutom planeras långsiktiga åtgärder för en period på tre år. I detta arbete deltar förutom staden även polisinrättningen i Sydvästra Finland, Åbo Kärncentrumförening och Hansakvarteret samt många organisationer som arbetar med unga.