Staden styr i år högst 328 000 euro av avkastningen från Åbo stads sparfond för dödsbon och socialfonden för att främja äldres välfärd. Stadens egna aktörer och registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser kan vara sökande.

Så här föreslår du din idé

Stadens aktörer, föreningar, organisationer och stiftelser kan söka finansiering för att verkställa sina idéer via Kulta-systemet på adressen lomakkeet.turku.fi. Efter registreringen välj ansökningsblanketten ”Idétävling 2022 för kulturellt välbefinnande”.

Mer information

Jari Suni, jari.suni@turku.fi
tfn 040 353 2965 

Förslag begärs inom följande ämnesområden med beaktande för kulturvälfärd:

  • Mentalt välmående
  • Förebyggande av ensamhet
  • Funktionsförmåga och medborgarfärdigheter

Tyngdpunkten i idéerna bör i första hand vara i till seniorer riktade tjänster som stöder stadens strategi och lagstadgade uppgift att främja välfärd och hälsa även efter social- och hälsovårdsreformen. Verksamheten ska rikta sig till så många människor som möjligt eller vara på något annat sätt resultatriktat med hänsyn till målgruppen. Den som genomför idén förbinder sig att rapportera uppföljningsdata.

– Utöver idéer avsedda för äldre är det också möjligt att föreslå verksamhet som förenar åldersgrupperna. Det finns trevliga exempel på detta också från tidigare år. Verksamhet önskas i bostadsområdena nära Åboborna, säger utvecklingschef Maarit Luukkaa.

Ansökan pågår 9.5–8.6.2022. Ansökningarna ska lämnas in senast den 8 juni 2022 kl. 12. De finansierade verksamheterna måste verkställas före 31 december 2023. I ansökan kan man inte ta i beaktande grundverksamhet som ingår i sökandens verksamhetsplan. Anläggnings- och redskapsanskaffningar kan stödas bara i samband med tjänster. Åbo stadsstyrelse beslutar om fördelningen av medlen.

Nyckelord: