Åbo stads servicekarta visar tjänster som rör mobilitet och trivsel från både staden och andra tjänsteleverantörer i området. Information som gynnar olika hållbara transportsätt kommer att publiceras på kartan i etapper under 2022.

Bekanta dig med Åbo stads servicekarta genom att klicka på länken: servicekarta.turku.fi

De första synliga tjänsterna är beräkningspunkterna för broarna i Åbo centrum, som ger realtidsinformation om fotgängare, cyklister och bilar. Servicekartan omfattar nu dessutom även cykelparkeringar, regionala cykelvägar, gångvägar, laddnings- och tankställen för el- och gasbilar samt utbud från mobilitetsleverantörer.

- Dataimport till kartan kommer att implementeras gradvis. Åbo stad och stadens samarbetspartners har en hel del intressanta och användbara data att erbjuda invånarna. Härnäst kommer t.ex. information som rör parkering och elektriska sparkcyklar, säger projektledare Stella Aaltonen.

Endast den första versionen av rörelsetjänstvyn är nu tillgänglig. Tjänsten finslipas och mer information kommer, men redan i detta skede förväntas användarna ge feedback gällande de nya funktionerna. Du kan ge feedback i avsnittet Ge feedback på servicekartan.

Öppen och tillgänglig

Åbo stads servicekarta är en plattform där användaren kan söka efter tjänster som erbjuds av staden och nu även av andra med hjälp av olika sökkriterier. Med hjälp av adressen kan du t.ex. söka efter tjänster i din närhet. Servicekartan ägnar särskild uppmärksamhet åt uppgifternas tillgänglighet och tillgänglighetsinformation finns också från många av stadens kontor. Själva kartan utvecklas tillsammans med Helsingfors stad.

Innehållsproduktionen av servicekartan sker öppet; principen är att göra informationen tillgänglig för alla. Öppen information gynnar alla och stöder utvecklingen av kunskapsbaserade tjänster.

Framställandet av servicekartan genomförs som en del av Scale-Up-projektet som är finansierat av EU-kommissionens Horizon 2020-program. Mer information om projektet på turku.fi/Scale-Up.