Åbo stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2021 har färdigställts. I rapporten behandlas förutom den ekonomiska situationen bl.a. ledningen av stadskoncernen, investeringar, beredningen av reformen av välfärdsområdena ur stadens synvinkel samt flera uppföljningar.

Läs hela utvärderingsberättelsen

Centrala observationer i utvärderingsberättelsen

Stadskoncernens styrning, mål och verksamhet

Det finns relativt många strategiska styrdokument som fogats till stadens strategi – 43 st. En utmaning kommer troligen vara vilken betydelse och styrningseffekt respektive styrdokument kommer att ha. En utmaning kommer troligen också vara risken, som beror på antalet styrdokument, att det i dokumenten finns motstridiga mål, att hanteringen av helheten försämras och att mängden administrativt arbete ökar.

Revisionsnämnden anser att det med tanke på fortsättningen finns skäl att noggrant bedöma hur tillräckliga resurser för kommunsammanslutningarnas ägarstyrning ska fördelas på grund av dess strategiskt viktiga roll.

I fråga om processen för val av styrelseledamöter till koncernsammanslutningarna har det för revisionsnämnden utifrån intervjuerna förblivit oklart hur man i processen för val av styrelsemedlemmar till koncernsammanslutningen i dess olika skeden säkerställer att de kriterier som uppställts för medlemmarna i koncernanvisningen uppfylls, att medlemmarna är oberoende och har tillräcklig sakkunskap.

Revisionsnämnden konstaterar att staden måste vidta effektivare åtgärder för att samma personalproblem inte ska fortsätta och växa från år till år. Personalens tillräcklighet och ork har i flera år varit en central risk för staden.

– Senast nu måste alla möjliga medel tas i bruk för att utveckla personalens välbefinnande och tillgänglighet, eftersom nuläget är ohållbart för staden, konstaterar revisionsnämndens ordförande Janina Andersson.

Stadens ekonomiska situation

Utgående från revisionsnämndens observationer har stadens ekonomi varit mycket stram under de senaste åren, trots att investeringarna i moderstaden har varit de minsta av de stora städerna. Stadskoncernens planerade investeringsnivå under de närmaste åren kommer sannolikt att leda till att skuldbördan ökar.

Planeringen av investeringar måste göras realistiskt med beaktande av stadens ekonomiska spelrum

Janina Andersson

– Revisionsnämnden är i denna situation oroad över den ekonomiska balansen. Planeringen av investeringar måste göras realistiskt med beaktande av stadens ekonomiska spelrum, påminner Andersson.

Riktlinjerna för planering och finansiering av investeringar i centrala styrdokument är till stor del moderstadscentrerade, även om moderstadens investeringar utgör endast cirka 40 % av koncernens totala investeringar.

Stadsstyrelsens utredningar om revisionsnämndens utvärderingsberättelser

De senaste årens utvecklingsobjekt är fortfarande aktuella. Revisionsnämnden fortsätter att följa upp ärenden och väntar på snabba åtgärder från stadens sida. Stadsstyrelsen har inte före den 24.5.2022 presenterat något utlåtande till fullmäktige om åtgärderna utifrån utvärderingsberättelsen för 2020.

Rapporten godkändes av revisionsnämnden den 24 maj 2022. Rapporten behandlas i stadsfullmäktige den 13 juni 2022.

Utvärderingsberättelsen för 2021 finns i sin helhet på finska och svenska på adressen: www.turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut

Nyckelord: