Partnerskapsavtalet stärker det mångsidiga samarbetet mellan staden och universitetet. Partnerna vill utveckla förutsättningarna för regionens välfärd och i synnerhet den internationella dimensionen.

Samarbetet mellan Åbo stad och Åbo universitet har hundraåriga rötter och stärktes ytterligare när borgmästare Minna Arve och rektor Jukka Kola skrev under det strategiska partnerskapsavtalet torsdagen den 16 juni 2022.

Avtalspartnernas gemensamma mål är att kontinuerligt förbättra förutsättningarnas för regionens välfärd. Med samarbetet vill man stärka regionens kunskapskapital, näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraften. Avsikten är att göra sektorsövergripande försök mellan olika aktörer för att uppnå målen för hållbar utveckling och dra nytta av den gröna övergången.

– I och med partnerskapsavtalet gör vi Åbos ställning som Finlands mest attraktiva utbildnings- och forskningsstad ännu starkare. Universitetet är en central källa till stadens livskraft och tillsammans är vi en starkare aktör såväl regionalt som internationellt, konstaterar borgmästare Minna Arve.

– Universitetet vill i enlighet med sin strategi bygga ett långsiktigt samarbete och öka livskraften på sina verksamhetsområden. Jag tror att samarbetet som i och med partnerskapsavtalet blir ännu närmare kommer att öka välfärden i hela sydvästra Finland, säger rektor Jukka Kola.

Arve och Kola betonar att det finns ett stort behov av att på ett målinriktat sätt främja internationaliseringen och på så vis även lösa problemet med kompetensbrist, och regionens aktörer behövs i detta arbete på ett mångsidigt sätt.

– Som ett resultat av högskolornas, näringslivets och den offentliga sektorns täta samarbete har det i Åbo uppstått flera internationellt intressanta och framväxande kompetenskluster. Det senaste exemplet på detta är det nationella centret för läkemedelsutveckling. Stadens tillväxt kommer även de kommande åren att i allt högre grad bygga på invandring på grund av arbete eller utbildning. Därför bör vi också tillsammans fundera på lösningar så att det i fortsättningen är allt flera internationella begåvningar som väljer att komma till Åbo. Vi konkurrerar med andra europeiska städer i fråga om uppmärksamhet och särskiljbarhet, säger borgmästare Arve.

– Ett exempel på arbetet med att främja internationalisering är alliansen European Campus of City-Universities (EC2U) mellan sju universitet och universitetsstäder, i vilken både universitetet och staden är aktiva aktörer. Nätverkets syfte är att skapa innovativa former av samarbete och fri rörlighet mellan universiteten och städerna, berättar Kola.

Aktivt samarbete för att gynna regionen

En intensiv växelverkan förekommer redan nu mellan staden och universitetet. Universitetet deltar i flaggskeppsprojekt för stadens utveckling, i synnerhet Åbo Vetenskapspark, samt som regional resurs och tillhandahållare av expertis. Staden stöder i sin tur universitetets utveckling genom bland annat arbetet i de rådgivande nämnderna, forskningsfinansiering och donationsprofessurer.

I samarbetet mellan staden och regionens högskolor utvecklas tjänsterna för de studerande och marknadsföringen av studiemöjligheterna inom ramen för Studiestad Åbo-verksamheten. Tjänster riktade till företag utvecklas inom ramen för Turku Business Region-samarbetet. Åbo universitet har även ett aktivt samarbete med stadens skolor och lärare.

Information från stadsforskning för att stödja beslutsfattandet

Åbo stadsforskningsprogram är Åbo stads, Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma program i vilket man utför tvärvetenskaplig akademisk forskning som rör stadsutveckling. Målet med programmet är att erbjuda verktyg för stadens beslutsfattande och att utveckla informationsutbytet mellan universiteten och stadsledningen.

– Med stadsforskningsprogrammet finansieras forskning som både är av vetenskapligt intresse och kan tillämpas i stadens utvecklingsverksamhet. De gemensamma diskussionerna om resultatens betydelse ökar forskningens samhälleliga ändamålsenlighet, berättar stadsforskningens forskningsledare Sampo Ruoppila.

Programmet som i huvudsak finansieras av Åbo stad har helt eller delvis finansierat över hundra forskningsprojekt från och med år 2010.

PÅ BILDEN: Borgmästare Minna Arve och rektor Jukka Kola skriver under partnerskapsavtalet den 16 juni. I Åbo stads Villa Solin. BILD: Antero Lynne.