Dagvårdsavgifter kommer att stiga något.

Kontaktuppgifter

Eurobeloppen för avgifterna för småbarnspedagogik justeras vartannat år genom undervisnings- och kulturministeriets meddelande (1087/2021).

Den maximiavgift som tas ut för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn stiger från 288 euro till 295 euro per månad från och med den 1.8.2022. Avgiften för det näst yngsta barnet i samma familjs åldersordning som deltar i småbarnspedagogik är högst 118 euro. Avgiften för följande barn är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Den minsta månadsavgift som tas ut stiger med en euro till 28 euro.

Som familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

De inkomstgränser som ska användas vid bestämmande av klientavgiften är från och med 1.8.2022 följande:

Familjens storlek

personer

Nuvarande

inkomstgräns €/mån.

Inkomstgräns 1.8.2022

från €/mån.

Högsta

avgift %

2

2 798

2 913

10,7

3

3 610

3 758

10,7

4

4 099

4 267

10,7

5

4 588

4 777

10,7

6

5 075

5 284

10,7

 

 

 

 

Om familjens storlek är större än sex personer, höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 197 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Alla familjers klientavgift inom småbarnspedagogiken justeras med ett avgiftsbeslut efter indexjusteringen. På samma grunder justeras också värdet på den barnspecifika servicesedeln.

Precisering av avgiftsgrunderna för tillfällig vård

Med tillfällig vård avses en tillfällig vårdrelation som inte fortsätter varje månad och som inte kan bokas för flera månader åt gången.

Avgiften för tillfällig vård är 20 euro/ dag för barnet och samma avgift tas ut för alla syskon som får tillfällig vård.