Åbo har den längsta historien av skolgång i kommunala skolor i Finland. I Åbo har man gått i kommunal skola sedan år 1872. Det 150:e läsåret firas i det vanliga skolarbetets tecken. Särskild uppmärksamhet fästs vid stöd för eleverna och deras välbefinnande samt utmaningar i anknytning till kulturell mångfald.

Utvecklingsobjekt inom fostran och undervisning i Åbo under det nya läsåret är särskilt minskande av skolsegregation samt förnyande av strategierna för specialklassernas verksamhet och stödet för eleverna.  

- Trots vårt jubileumsår är vi starkt inriktade på denna stund och framför allt på framtidsutsikterna. Åbo planerar och bygger aktivt nya daghemslokaler och skollokaler. Därtill ordnar vi högklassiga fostrings- och undervisningstjänster för Åboborna och andra invånare i Åboregionen, berättar direktör för fostran och undervisning Timo Jalonen

Nya stödformer för elever i den grundläggande utbildningen 

HUX, som handleder inför examensutbildning, ersätter tionde klassen inom den grundläggande utbildningen. I utbildningen kombineras den tidigare LUVA-utbildningen som förbereder inför gymnasiestudier samt VALMA-utbildningen som förbereder inför grundläggande yrkesutbildning. 

Vi förbereder oss på det ökande behovet av utbildning som förbereder inför den grundläggande undervisningen genom att grunda nya VALMO-grupper. 

Därtill genomförs stödet för unga som flyttat till landet i ett sent skede i fortsättningen med det s.k. Silta-stödet, vars mål är att eleven får ett slutbetyg och har jämlika möjligheter till fortsatta studier på andra stadiet.  

Utvecklandet av verksamhetsmodeller för ingripande i skolfrånvaro och förbindande verksamhetsmodeller fortsätter. Samtidigt fortsätter stödåtgärderna för att minska de negativa verkningar som coronapandemin orsakat. 

Det andra året med avgiftsfri utbildning på andra stadiet inleds 

Nu börjar det andra läsåret med avgiftsfri andra stadiets utbildning efter att läroplikten stigit till 18 år. I gemensamma ansökan ansökte totalt 1167 unga till de finsk- och svenskspråkiga gymnasierna i Åbo.  Antagningsgränsen var 7,83 i de finskspråkiga gymnasierna och 7,92 i de svenskspråkiga gymnasierna. I gymnasierna lyckades man höja antalet platser för nya studerande i både finsk- och svenskspråkiga skolor med totalt 52 platser, men det finns fortfarande behov för tilläggsplatser.  

På hösten inleder 1350 nya studerande som omfattas av läroplikten sina studier på Åbo yrkesinstitut (TAI). Antalet ligger på samma nivå som det föregående året. För läroavtalsstuderande under 20 år inleds ett treårigt försök med höjd utbildningsersättning. Försöket finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.  

Småbarnspedagogikens rekryteringsutmaningar lyfts fram 

Bristen på personal som möter de lagstadgade behörighetskraven skapar utmaningar för småbarnspedagogiken. Trots att Åboregionen tills vidare klarar sig bättre än huvudstadsregionen, är situationen svår. Därtill vill vi hålla kvar de anställda som arbetar inom branschen. För att avhjälpa situationen ordnar vi kompletterande utbildning för personalen samt utvecklar ledningssystemet och arbetsförhållandena. 

Beträffande småbarnspedagogikens innehåll tar vi i bruk stödnivåerna, som är bekanta från förskoleundervisningen. 

Nya lokaler, ersättande lokaler och servicenätverket 

Utredningen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning färdigställs år 2022 och  utifrån utredningen planeras konkreta ändringsförslag till service- och lokalnätverket. 

Servicenätverket för småbarnspedagogik och skolnätverket i centrumområdet granskas också. Utvärderingen av servicebehovet beräknas utifrån befolkningsprognosen och en utvärdering på längre sikt av lokalbehoven med beaktande av tjänsternas läge och nåbarhet. 

För östra delen av Åbo bedöms behoven i anknytning till servicenätverket separat, då beredningen av Karhunaukion yhtenäiskoulu och placeringen av den internationella skolan på Vetenskapsparkens område framskrider. Samtidigt beaktas att också behoven på Österåsens område som utvecklas med god fart samt behoven i Kråkkärret och Svalberga. 

Under läsåret 2022–2023 blir saneringen av den sista delen av daghemmet Kallelankadun päiväkoti färdigt, likaså Sirkkala skola, Raunistulan koulu och Pääskyvuoren koulu. Nya ersättande lokaler färdigställs för Mikaelin koulu, Suikkilan koulu, enhet på Inkilägatan som hör till Luolavuoren koulu samt Keltasirkunpolun päiväkoti. Tilläggslokaler är på kommande för Pansion koulu och Hepokullan koulu och Lausteen koulu får en ersättande lokal för gymnastikundervisningen.  

Upphandlingen av Taito-campuset som en del av spetsprojektet Kuppis framskrider och vem som kommer att genomföra projektet klarnar under 2022. Efter det inleds projektplaneringen.