Lägesrapporten som gjordes sommaren 2022 inom servicehelheten för välfärd visar att det finns ett kritiskt behov av tilläggspersonal på rådgivningsbyråerna i Åbo. Till Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd som sammanträder den 23 augusti 2022 presenteras en utredning som gjorts under sommaren samt en åtgärdsplan för att korrigera situationen. Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd godkände förslaget på sitt möte den 23 augusti 2022. (Uppdaterad 24.8.2022)

Åbo stads rådgivningstjänster har varit i en kritisk situation sedan coronaepidemin. Den överbelastade telefonservicen, bristen på hälsovårdare och det minskade serviceutbudet har lett till att cirka 41 procent av de periodiska undersökningarna av barn i Åbo inte har gjorts i förhållande till det totala antalet barn i lekåldern. Utredningen om rådgivningsverksamhetens situation som färdigställdes sommaren 2022 samt åtgärdsplanen för att förbättra situationen presenteras för Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd den 23 augusti 2022.

- I sommar har vi varit tvungna att tillfälligt avbryta en del av de periodiska undersökningarna av barn i lekåldern och minska vissa tjänster, såsom den öppna rådgivningen så att den överbelastade telefonservicen, gravida barn och barn under 1 år samt familjer som behöver särskilt stöd omfattas av rådgivningstjänsterna, berättar Tytti Lääperi, direktör för förebyggande hälsovård.

För närvarande har Åbo stads rådgivningsbyråer i förhållande till det totala antalet barn i lekåldern inte gjort cirka 41 procent av de periodiska undersökningarna av barn. Den öppna rådgivningsbyrån är endast delvis öppen och de outförda undersökningarna korrigeras under resten av året som söndagsarbete.

Det finns behov av 10 nya anställda

Lägesrapporten som gjordes sommaren 2022 inom servicehelheten för välfärd visar att det finns ett kritiskt behov av tilläggspersonal på rådgivningsbyråerna i Åbo. Alla rådgivningsbyråer i Åbo är kombinerade mödra- och barnrådgivningsbyråer, vars vakansspecifika klientdimensionering för närvarande i regel ligger inom de övre gränserna för THL:s rekommendationer för klientdimensionering. En ytterligare utmaning för rådgivningsarbetet i Åbo är det ökade antalet invandrarklienter, det ökade behovet av tidigt stöd, den ökade medelåldern bland gravida och den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar samt regionala särdrag.

Till Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd som sammanträder den 23 augusti 2022 presenteras en utredning som gjorts under sommaren samt en åtgärdsplan för att korrigera situationen. I planen föreslås att 8 nya vakanser (fyra hälsovårdare, tre familjehandledare och en närvårdare) inrättas som tilläggsresurs. Dessutom vill man permanent tillsätta de vakanser som redan finns för en avdelningsskötare och en familjehandledare.

- Avsikten med det föreslagna personaltillägget är att trygga tjänsterna vid rådgivningsbyråernas frontlinjer, såsom telefonservice och elektroniska tjänster, den öppna rådgivningens verksamhet varje vardag, tidiga stödtjänster inklusive stöd och amningshandledning som ges i hemmet samt verksamheten vid den centraliserade mödrarådgivningen. Vårt mål är att antalet avbokade kundtider skall minska betydligt och att vi kan avveckla de outförda undersökningarna, fortsätter Lääperi.

Åbobornas rådgivningstjänster jämställs med andra kommuner

Kostnaderna inklusive bikostnader för de föreslagna vakanserna uppgår till sammanlagt ca 391 000 euro. De föreslagna ändringarna är kompatibla med den framtida organisationen för Egentliga Finlands välfärdsområde.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Riitta Liuksa är syftet med förslaget om tilläggsresurser att trygga rådgivningstjänsterna för åboborna så att de är likvärdiga med befolkningen i landskapets övriga kommuner.

- Förslaget om tilläggsresurser stöder för sin del vår förberedelse inför övergången till välfärdsområdet. I våra rådgivningstjänster är klientupplevelsen för närvarande inte på den nivå som den borde vara och den bör förbättras utan dröjsmål, säger Liuksa. 

Biträdande borgmästaren och social- och hälsovårdsnämndens ordförande Elina Rantanen betonar rådgivningarnas viktiga roll i att stödja barnens uppväxt och utveckling samt familjerna.

- Det är ohållbart att undersökningstiderna för närvarande går så långt. Jag anser att det är viktigt och nödvändigt att vi nu får ett åtgärdsprogram till social- och hälsovårdsnämnden för att korrigera situationen, konstaterar Rantanen.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har bett Åbo om en tilläggsutredning den 1 juni 2022 om situationen vid rådgivningstjänsterna i Åbo samt om åtgärder som korrigerar situationen Utredningen som gjordes i servicehelheten för välfärd under sommaren 2022 samt förslaget till tilläggsresurser presenteras för Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd den 23 augusti 2022.