Åbo stadsstyrelse har den 3 oktober 2022 beslutat att ta i bruk nya åtgärder för att spara el. Med sparåtgärderna föregår man med gott exempel för stadens invånare och företag, så att alla vill delta i energibesparningen.

Rapportera om metoder som förbrukar el och föreslå nya lösningar:

Ge feedback: Spara el

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och sanktionerna som det resulterat i höjer priset på el och andra energiformer. Om elpriset blir dyrare och en eventuell elbrist hotar ska staden vidta effektiva åtgärder för att minska elförbrukningen. Åbo deltar i elbesparingstalkot genom att gå igenom sin egen och sina koncernbolags verksamhet samt uppmuntra Åboborna att spara el. I sparåtgärderna talar man ofta om att spara el, men det är bra att vara medveten om att delvis samma energikällor används i produktionen av fjärrvärme.

Byggnaderna som ägs av Åbo stad har förbrukat cirka 48 000 megawattimmar el per år, vilket har kostat nästan sex miljoner euro per år enligt tidigare elpriser. I Åbo har man under flera år vidtagit långsiktiga åtgärder för att spara el och staden har förbundit sig till ett energieffektivitetsavtal, vars mål hittills har uppnåtts till 75 procent. Detta motsvarar en minskning på 10 290 MWh av köpt energi, varav elbesparingens andel är 2 481 MWh. Den snabba höjningen av elpriset ger staden både ett ekonomiskt och ett säkerhetspolitiskt incitament att ytterligare påskynda åtgärderna för att spara el.

Konkreta elbesparingsgärningar

Åbo stad inleder en ny våg av elbesparingsgärningar och måndagen den 3 oktober godkände stadsstyrelsen bland annat följande åtgärder:

  • Värmesystemen vid Åbo stads lokaler regleras så att rumstemperaturen är så nära den nedre gränsen i förordningen om boendehälsa, +20°C, som möjligt.
  • I Impivaara simhall övergår man till att värma endast en bastu per omklädningsrum. Undantagsarrangemanget är i kraft 1.11.2022–31.3.2023 och
  • omklädningsrummen vid naturisplanerna värms inte upp under skridskosäsongen 2022–2023

Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll

 

Åbo stad kräver också elbesparingsåtgärder av sina koncernbolag. Företagen har tillfrågats om hur de har förberett sig på vintern och elbesparingar, vilka sparåtgärder koncernbolagen kan vidta och hur de periodiserar sin elförbrukning.

Även stadens egna anställda har i sitt vardagliga arbete fått anvisningar om att beakta åtgärderna för att spara el och ingripa i observerade tillvägagångssätt som förbrukar mer el än nödvändigt.

Åtgärderna för att spara el har planerats så att stadens säkerhet inte försämras eller förmågan att reagera på farliga situationer och krissituationer inte äventyras.

Staden förbereder sig också på att tillgången till el försämras ytterligare under vintern och bereder fortsatta åtgärder för att spara el. Även koncernbolagen har gjort upp planer för den händelse att man under den kommande vintern måste kunna ordna verksamheten under eventuella elavbrott. 

Invånare och företag med i elbesparingen

Största delen av den el som används i Åbo används dock i hushåll och företag, så alla behövs med för att man ska uppnå en så betydande effekt som möjligt med åtgärderna för att spara el.

Elpriset bestäms enligt efterfrågan och utbudet, så en minskning av elförbrukningen sänker elpriset både för spararen själv och för andra som använder samma elnät. Särskilt produktivt är det att spara el under efterfrågetoppar på morgonen och början av kvällen (vardagar kl. 8–10 och 16–18).

Klimatarbetet har för uppvärmningens och energianvändningens del varit nyttigt med tanke på nuläget.

Det är motiverat att använda el på natten i sådana hushållssysslor som kan skötas även nattetid för att utnyttja förmånlig nattström. Det lönar sig dock inte nödvändigtvis att flytta hushållssysslor som orsakar buller eller stör grannarna till natten.

 

Energibesparingstips för hushåll och företag

Invånarna och företagen i Åbo har redan gjort betydande lösningar för att spara el. Den egna elförbrukningen kan minskas ytterligare till exempel med följande metoder: