Barn som är födda 2016 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång ska anmälas till den grundläggande utbildningen. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2023–2024 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt i programmet Wilma under tiden 2.–15.1.2023. Samtidigt kan man anmäla barnet även till morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

Alla blivande elever från Åbo har enligt uppgifter om modersmålet fått en anmälan om läroplikten. I brevet finns närmare anvisningar om inskrivningen. Om ni inte mottagit brevet eller om ni har frågor gällande inskrivningen kan ni kontakta skolsekreteraren fr.o.m. 9.1.2023 på numret 040 620 5413. 

I Åbo stad finns tre svenskspråkiga skolor; Cygnaeus skola (Mariegatan 7), Sirkkala skola (Sirkkalagatan 20) eller Braheskolan (Djupdikesvägen 27). Vårdnadshavarna har rätt att ansöka om skolgång för den blivande eleven i den skola som är mest lämplig för eleven. Skolans rektor beslutar om skolplatsen utgående från fastslagna kriterier. 

Barn med behov av särskilt stöd och anpassad undervisning kan skrivas in i Sirkkala skola. 

Språkbadsklasser och klasser med särskild inriktning från åk 1 finns endast inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. 

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen  

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2023–2024 sker elektroniskt på www.turku.fi/sv/forskolan under tiden 2.–15.1.2023. 

Till förskoleundervisningen anmäls barn som är födda 2017, rätten till förskoleundervisning gäller även barn födda 2018 som överförs till den 11-åriga läroplikten. Barn som inte har en placering i kommunal småbarnspedagogik och är i behov av kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoletimmarna behöver även lämna in en elektronisk ansökan till småbarnspedagogiken. 

Svenskspråkig förskoleundervisning anordnas vid: 

  • Braheskolan, Djupdikesvägen 27 
  • Cygnaeus förskola, Skolgatan 10 
  • Sirkkala förskola, Sirkkalagatan 20 
  • Daghem Port Arthur Sofiegatan 7