Åbo stad satsar allt mera på välbefinnandet hos barn och unga. Målsättningen är att barnen och de unga i Åbo har det bra och att det finns glädje och hopp i deras liv. Ansvaret för välbefinnandet hos barnen och de unga ligger förutom hos föräldrarna hos samtliga vuxna.

Åbo har agerat starkt för barnens och de ungas bästa redan länge och åtgärderna fortsätter fortfarande. Av den service som Åbo stad producerar är den största delen på ett eller annat sätt tjänster för barn och unga. Från och med detta år används 2/3 av Åbo stads budget till tjänster som produceras inom servicehelheten för fostran och utbildning.

- Nu efter att välfärdsområdena påbörjat sin verksamhet från årets början har stadens roll förändrats verkligt mycket. Hos oss i Åbo är detta bland annat synligt så att barnens och de ungas tjänster betonas ännu ytterligare. Barnen och de unga står i och med förändringen i centrum av det påbörjade som kallas Det Nya Åbo. Det Nya Åbo tillhör barnen och de unga och Åbo vill att barnen och de unga i Åbo har det bra att vara, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Barnens och de ungas ställning har beaktats i det år 2021 ingångna programmet för Åbos borgmästare, i vilket man bland annat lovar att sköta om att varje ungdom har kontakt med en trygg vuxen så att hen vid behov får det stöd och den hjälp hen behöver.

År 2023 införs otaliga reformer som berör barn och unga

År 2023 har Åbo otaliga reformer som berör barn och unga på gång och i startgroparna.

Åbo stad ska bland annat utgående från ungdomarnas önskemål förnya verksamheten i de ungas konst- och aktivitetshus Vimma i centrum av Åbo. Målet är att göra Vimma till ett avgiftsfritt och övervakat sällskapsutrymme som motsvarar allt flera ungdomars behov.

Dessutom förnyas stadens bidrag för idrott så att varje barn och ung i Åbo i framtiden har lika möjlighet till hobbyer.

Barnens och de ungas viktiga roll i stadens arbete syns också i förverkligandet av Åbos invånarbudget (asukasbudjetti). Åbo använder år 2023 tre miljoner euro för sammanlagt 89 projekt vilka uttryckligen stöder välbefinnandet hos barn och unga.

Objekten för invånarbudgeten har valts under våren 2022 utgående från en omröstning för kommuninvånarna. Det man har att vänta sig är sommaraktivitet i ett underland för barnidrott, teater, frisbeegolfkorgar, djurassisterad verksamhet, vindskydd, motionstrappor, utomhusgym och mycket annat.

Alla 89 stycken förverkligade förslag från 2023 års invånarbudget finns på nätsidan: Toteutus - Asukasbudjetti 2021-2023 - Turku Asukasbudjetti 

 

Åbo har flera åtgärder och nätverk för barnens och de ungas bästa

För att utveckla och koordinera barnens och de ungas saker har man i Åbo grundat ett nätverk för välbefinnandet hos barn och unga och skapat en egen plan för välbefinnande.

Åbo har också tagit de ungas störande beteende som nått offentligheten på allvar och för att åtgärda detta har man redan länge vidtagit rikligt med åtgärder. Staden har bland annat en verksamhetsplan för att ingripa i de ungas beteende.

Man följer med de ungas välbefinnande i den av Åbo stad ledda Nuorten tilannehuone- arbetsgruppen som består av representanter för staden, myndigheterna och olika organisationer. Gruppen sammanträder regelbundet.

Åbo är också med i det av polisen ledda myndighetssamarbetet Nuorten väkivalta i vilket flera städer från Sydvästra Finland deltar.

Merparten av barnen och de unga i Åbo mår bra

Åbos biträdande borgmästare för fostran och utbildning Piia Elo påpekar att den största delen av barnen och de unga i Åbo mår bra. Coronaåren, kriget i Ukraina och klimatförändringen har dock ökat de ungas illabefinnande. Därför är det viktigt att sköta om att varje ung har kontakt med en trygg vuxen av vilken hen vid behov kan få stöd och hjälp.

- Vi värdesätter högt samarbetet och dialogen mellan staden och tredje sektorn så att vi alla kan främja de ungas välbefinnande, säger biträdande borgmästare Piia Elo.

Biträdande borgmästare för välfärd Elina Rantanen betonar att barnens och de ungas välbefinnande angår alla. Samarbetet mellan hem, skola och föräldrar är i nyckelposition.

- Det är förståeligt att överflyttningen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet väcker oro. Åbo lovar att sköta om barnens och de ungas saker lika bra eller bättre än förr, säger biträdande borgmästare Elina Rantanen.

Sammanfattning av Åbos åtgärder för barnen och de unga:

Skoldagen: Förebygga mobbning, skolungdomsarbete, elevvård, skolan i rörelse, konsttestarna, kulturstigen, nepsy-lärare, fortbildning för lärare, skydd mot faror på sociala medier (someturva tjänst), verksamhetsmodell för att ingripa vid frånvaro, tillbaks till skolan -projektet, anslag för positiv diskriminering, reparation och nybyggnad av skolutrymmen, avveckla skolsegregation, utredningar om klasser med särskild inriktning och specialklasser.

Fritiden: Förnya nätverket med ungdomslokaler och motionsplatser, pilotprojekt med hobbysedel, verksamhet i ungdomslokaler, Åbomodellen för hobbyer, kiva semester verksamhet, uppsökande hobbyverksamhet, kulturellt ungdomsarbete, grundundervisning i konst, bistånd till organisationer och reform av motionsbidragen, Hansa ungdomslokal, Vimma 2.0, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete till fots, kulturellt ungdomsarbete (t.ex. Rock-Academy-verksamheten).

Trygghet: situationshantering, utbildning vid föräldrakvällar och i skolor, intensifierat samarbete och verksamhet mellan olika myndigheter, tredje sektorn och företagare, uppsökande arbete till fots på områdena, säkerhetsplan för centrumområdet, modell för erbjudande av krishjälp, höra de unga, utveckla den förebyggande missbrukarvården, samarbete och säkerhetskvällar i bostadsområdena.

Livsmiljön: Det gemensamma Åbos spetsprojekt: balanserad utveckling av bostadsområdena, förstadsprogram, avveckla segregation, ett tryggt centrum i samarbete mellan olika aktörer, smidig motion, skateboardplats, motionsplatser.

Arbete och livshantering: sysselsättningstjänster, verkstadsverksamhet, träna färdigheter i livshantering, NuortenTurku-rådgivningstjänst, Ohjaamo, sommarjobb och praktik, läroavtalsutbildning, undervisning i ekonomi och livshantering i skolorna, organisationernas arbete för att hjälpa unga att bli självständiga och förebygga marginalisering.

Delaktighet: evaluering av barnpåverkan, ungdomsfullmäktige och barnens parlament, invånarbudget (asukasbudjetti), höra de unga och de ungas grupper, information i sociala medier.

Tilläggsuppgifter:

Mera information om Åbo stads barn- och ungdomstjänster finns på nätsidan: www.turku.fi/lapsiperheet , www.turku.fi/nuoret