Åbovarvets direkta och indirekta sysselsättande verkan i Finland fortsatte alltjämt att växa under år 2021 jämfört med år 2018. Tillväxten var mer än 13 procent framgår det ur den undersökning om varvets regionpåverkan som Åbo universitet (Turun yliopisto) har gjort. I Åbo ekonomiska region var tillväxten till och med 42 procent.

Regionalekonomiska effekter av varvet i Åbo och dess nätverk 2022

Meyer Åbovarvets ökning i sysselsättningsverkan i Finland under de senaste åren har till största delen att göra med ökningen av varvets helhetssysselsättning. I Finland steg den direkta och indirekta sysselsättningseffekten med 13 procent, i Åbo ekonomiska region med upp till 42 procent. Av de enskilda kommunerna sysselsätter varvet och dess leverantörsföretag direkt och indirekt klart flest Åbobor, men från Egentliga Finland steg också S:t Karins, Reso, Lundo och Nådendal till tio i topp.

I Egentliga Finland är Åbovarvet den fjärde största företagsarbetsgivaren och den näst största industriarbetsgivaren. Dessutom för de från sysselsättningsgranskningen saknade utländska företagen och den så kallade andra nivåns leverantörer med sig ökade sysselsättningseffekter i Finland, likaså de indirekta verkningarna på detaljhandeln och övriga tjänster i området.

– Varvets leverantörsnätverk har vuxit med cirka etthundra företag under de senaste tre åren och det sammanräknade värdet på dessa leveranser har ökat med cirka fyra procent. Detta innebär tillväxt i det finländska sysselsättningsläget även om också andelen utländska leverantörer har ökat, förklarar specialforskare Tapio Karvonen från Brahea-center vid Åbo universitet.

Av de inhemska leverantörsföretagen finns 42 procent i Egentliga Finland och 38 procent i Nyland. Det finns emellertid leverantörsföretag runt omkring i Finland, sammanlagt i 112 kommuner.

– Skeppsbyggandet och hela det marina klustret har en bestående strategisk betydelse för Åbo stad samt för områdets ekonomi och sysselsättning. Åbo vill för sin del fortsättningsvis vara med och förstärka dessa verkningar till exempel genom att tillsammans med högskolorna och läroanstalterna svara på förändringar av företagens behov av kunnande samt på ett betydande sätt stöda ökningen av den forsknings- och utvecklingsfinansiering som redan nu riktas till Åbo, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Leveransernas hemort har blivit mera mångsidig

Varvet är en betydande lokal aktör i Åbo ekonomiområde och Egentliga Finland, även om andelen leveranser som kommer från övriga landskap och utlandet också har ökat.

Av värdet på de finländska leveranserna kommer den största delen, 39 procent, fortfarande från Egentliga Finland men hemorten för leveranserna har blivit mera mångsidig och de övriga landskapens andel av leveransernas värde har ökat. Det kommer leveranser från nästan alla landskap i Finland, och bland annat har Egentliga Tavastland (10%) och Österbotten (4%) fördubblat värdet på andelarna för sina leveranser på tre år.

Värdet på de utländska leveranserna har ökat med ungefär en tredjedel under de senaste tre åren och varvet får leveranser från allt flera länder. Bland annat har värdet på andelarna från Storbritannien (10%), Polen (8%) och Italien (7%) ökat tydligt.

År 2021 var emellertid 71 procent av varvets leverantörer finländska företag och av värdet på leveranserna kom 60 procent från inhemska leverantörer. I en förfrågan till de finländska leverantörsföretagen svarade 44 procent att andelen inhemska arbetstagare i företaget var över 90 procent.

Det näststörsta mottagarlandet av leveranser efter Finland var Tyskland med 44 procent av värdet för de utländska leveranserna.

– Den geografiska variationen i värdet av leveranserna förklaras med vår produktionssituation dvs. vilket fartyg som är under byggnad för närvarande. Varvets orderstock är stabil och vi följer vår strategi att planera och bygga världens största, modernaste och mest miljövänliga kryssningsfartyg, säger Tapani Pulli, vice verkställande direktör vid Meyer Turku Oy.

Värdet på det i Egentliga Finland till omsättningen största företagets leveranser var år 2021 drygt 972 miljoner euro vilket är ungefär fyra procent mera än år 2018. Den sammanlagda omsättningen för varvet och dess direkta leverantörsföretag som hade med produktionen att göra var cirka 2,1 miljarder euro. Tillväxten under de senaste tre åren var nio procent.

Om undersökningen

Åbo stad och Meyer Turku Oy beställde på hösten 2021 en undersökning av Brahea-center vid Åbo universitet i vilken man kartlade de regionekonomiska verkningar som Åbovarvet och dess nätverk hade. Undersökningens resultat jämförs också med siffror från åren 2018 och 2016. Uppgifterna i figurerna är från år 2021 ifall året inte nämns.

Undersökningen sammanställdes i första hand genom att utnyttja boksluts- och övrigt statistiskt material men man samlade också fakta genom förfrågningar riktade till varvets leverantörsföretag. De uppgifter man fick från Meyer Turku Oy var av central betydelse för att undersökningen skulle lyckas. De ekonomiska nyckeltalen är i huvudsak från år 2021 från vilket det finns heltäckande bokslutsuppgifter tillgängligt, men i en del av de granskade verkningarna har man även använt uppgifter för år 2020.