Åbo stads utredning om kompletteringsbyggande av småhus framskrider. Invånarnas åsikter om förslagen som valts för fortsatt utredning samlas in genom en enkät 23.1–6.2.2023.

I invånarenkäten för Åbo stads utredning om kompletteringsbyggande söktes nya tomtplatser för småhus i november 2022. Enkäten besvarades av 269 invånare som gav totalt 586 kommentarer. Dessutom gav ett antal av stadens anställda kommentarer om enkäten. I svaren föreslogs sammanlagt 475 platser eller områden lämpade för byggande.

De mest potentiella objekten bland förslagen har valts ut genom expertarbete för att genomgå noggrannare granskning. Nu begärs invånarnas åsikter om de här objektförslagen genom en ny enkät som är öppen 23.1–6.2.2023. En länk till enkäten finns på adressen https://kerrokantasi.turku.fi/taydennysrakentaminen2 (på finska).

Invånarenkäten i november besvarades av personer i alla åldrar, kommuninvånare som bor på olika håll i Åbo, och knappt tjugo personer som bor utanför Åbo. Genom enkäten erhölls många förslag på platser som lämpar sig för byggande på olika håll i Åbo. En sammanställning av invånarnas svar på kartenkäten finns på adressen https://kerrokantasi.turku.fi/taydennysrakentaminen2 (på finska).

Vid val av objekt för fortsatt utredning lades särskild vikt vid bl.a. avståndet till centrum, befintlig service, infranät och kollektivtrafikens hållplatser. Det ansågs också värdefullt att spara grönområden och skydda kolsänkor. Dessutom ville man bibehålla rutternas och förbindelsernas enhetlighet.

Utredningen om kompletterande byggnation är en del av Åbo stads borgmästarprogram med avsikt att öka utbudet av småhustomter och byggande på attraktiva områden. Nya småhustomter har sökts på både stadens och privata ägares markområden. Med småhus avses egnahemshus, parhus och radhus.

Den slutliga utredningen om kompletteringsbyggande blir klar under våren 2023.