Den respons som vårdnadshavarna i Åbo gett om skolornas verksamhet är för det mesta positiv. Eleverna är nöjda över sina möjligheter att påverka och man trivs bra i skolorna. Dessa uppgifter framgår ur den kvalitetsenkät som genomfördes inom den grundläggande utbildningen i januari-februari.

Bekanta dig närmare med resultaten:

Resultaten från kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen presenteras vid finska sektionens möte 30.3.2023.

Kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen genomfördes i de finsk- och svenskspråkiga grundskolorna i Åbo för sjätte gången i januari-februari 2023. De som svarade på enkäten förutom skolornas personal och elever var även vårdnadshavarna. I år svarade sammanlagt 12 839 personer på enkäten.

På basis av de erfarenheter man fått har man utvecklat enkäten så att den blivit mera kundorienterad och man har också strävat efter att minska flertydigheten.

Skolornas rektorer får tack

Personalen är rätt så nöjd med verksamheten i sin skola. Enligt personalen är det enkelt att nå skolans ledning och eleverna deltar i behandlingen av de gemensamma frågorna under klassföreståndarlektionerna. Personalen upplever också att skolorna är trygga.

I likhet med tidigare år är också vårdnadshavarnas respons beträffande skolornas verksamhet för det mesta positiv. Enligt vårdnadshavarna följer skolorna med elevernas frånvaron tillräckligt noga och man får vid behov enkelt kontakt med skolornas personal. Vårdnadshavarna är också nöjda över den aktiva verksamhet som skolornas föräldraföreningar sysslar med.

Vårdnadshavarna efterlyser mera information om barnens styrkor och utvecklingsmål. Dessutom önskar de, om de så vill, att få möjlighet att delta i planeringen av läsåret. Det som orsakar oro är främst tillräckligheten av elevvårdspersonal.

– Den växande stadens utrymmen och en positiv flyttningsrörelse skapar också sina egna utmaningar. Detta läsår går en femtedel av eleverna i skola i evakueringsutrymmen på grund av olika saneringar och nybyggen. Åbo är ett dragkraftigt landskapscentrum och en stor universitetsstad dit man av tradition även utanför regionen sökt sig för att arbeta. Vi tror att den här trenden kommer att fortsätta, kommenterar Tommi Tuominen, direktör för serviceområdet för grundläggande utbildning på finska.

Eleverna trivs i skolan

Eleverna i årskurs 1–4 trivs bra i skolan. 81 procent gav vitsordet 8–10 för trivseln. Enligt eleverna är det tryggt i skolorna, man får hjälp då man behöver och elevkårsverksamheten upplevs som god. Om eleverna i årskurs 1–4 ser eller upplever mobbning vet de hur de skall agera. Arbetsron under lektionerna kunde förbättras likaså elevvårdspersonalens tillgänglighet.

– Kvalitetsaspekter är väldigt viktiga för oss i de svenskspråkiga skolorna och det är glädjande att se att de yngre eleverna trivs bra i skolan, att de upplever atmosfären som uppmuntrande och att de får hjälp där det behövs. Det finns ett gott förtroende till personalen och ledarskapet i skolan både bland elever och föräldrar. Vi inväntar ännu resultaten för de äldre eleverna i S:t Olofsskolan fram till den 4.4 så den analysen kan göras först senare, kommenterar Liliane Kjellman, direktör för fostran och undervisning på svenska.

Av eleverna i årskurs 5–9 har 57 procent gett vitsordet 8–10 för trivseln. Skolornas personal är bekant för eleverna. Däremot anser de att de har små möjligheter att påverka de arbetssätt man använder sig av under lektionerna. Skolmaten behöver fortfarande utvecklas.

Resultaten från kvalitetsenkäten har skickats till skolorna för kännedom och skolorna har påbörjat funderandet över sina egna utvecklingsområden.

– Som bäst bekantar man sig med den insamlade informationen. På basis av den information man fått ställer man upp mål och funderar över aktioner med vilka man vidareutvecklar verksamheten. Elevernas delaktighet och interaktionsförmåga ser fortfarande ut att vara ämnen som man aldrig kan betona för mycket. Som helhet bör man komma ihåg att framföra ett tack till grundskolepersonalen i Åbo som är kompetent och engagerad, summerar Tuominen och Kjellman.