Åbo stad har flera projekt varje år som utvecklar stadens verksamhet. EU-projekt är viktiga för staden och dessa projekt möjliggör också ett mångsidigt internationellt samarbete mellan olika länder. Det europeiska samarbetet firas under den årliga Europadagen (9 maj).

Åbo stad driver för närvarande 32 projekt som får EU-medel. Finansieringen består av olika program, varav de största i Åbo stad är ERUF, Erasmus+ och Horisont Europa.

Fler än 10 av de pågående projekten ingår i EU:s Erasmus+-program, inom ramen för vilket elev-, student- och expertutbyten och olika utvecklingsprojekt genomförs. Syftet med projekten är till exempel att utveckla EU-omfattande olika studieinnehåll samt skolors och förskolors kvalitet och verksamhetssätt.

Med Erasmus+-finansiering till Frankrike

Åbo stad har ackreditering i Erasmus+-programmet, som lokala utbildningsinstitutioner kan använda för studentutbyten. Förr var skolorna tvungna att själva samla in pengarna.

– De två senaste resorna har vi kunnat resa med EU-medel, och det är jättebra. Staden har ansökt om Erasmus+-medel och vi har kunnat erbjuda regelbundna internationella projekt, berättar Puolalanmäki gymnasiets spanska och franska lektor Sari Juvonen.

När det gäller skolans gruppresor har Juvonen varit i kontakt med Laura Vahtera, Åbos internationella planerare. Praktiska överenskommelser har gjorts med henne, då lärarna tidigare fick göra allt själva. Den största skillnaden är också att resorna numera inte kostar eleverna något, säger Juvonen.

– Alla har nu en chans att åka. Vi lärare kan säga att vem som helst kan komma med.

I Frankrike har Juvonen haft samma lärare som kontaktperson i snart 20 år, med vem hon har anordnat gruppresor för elever. Resorna har alltså alltid varit riktade till Bretagne och numera till Rennesområdet.

Kostnadsfritt lockar studenter

Élodie Keisala, förstaårselev vid Puolalanmäki gymnasium, som har studerat franska sedan grundskolan, men tog en paus från franska studierna på mellanstadiet, deltog också i detta läsårs resa.

– Jag hörde att ett sådant utbyte var möjligt, så jag blev direkt intresserad av att följa med. Det var också gratis, vilket ökade intresset. Dessutom var jag intresserad av att kunna prata franska i en vecka.

Juvonen har själv märkt att elevernas motivation att studera språket ökar när de har kunnat åka på studieresa. På plats har eleverna ofta märkt att de klarar sig alldeles utmärkt med sina språkkunskaper, säger Juvonen.

I läsåret deltog 27 elever från Åbo gymnasier på resan. Utöver Juvonen var även Pekka Tolonen, lektor vid Åbo klassiska gymnasieskola, med på studieturen.

Under den veckolånga resan bodde eleverna hos lokala familjer. Dagens program innehöll bland annat ett besök på klosterön Mont Saint-Michel och att lära känna kuststaden Saint-Malo.

Studentutbyte ökar den europeiska sammanhållningen

Juvonen ser att studieresan betonar europeiskhet och samhörighet. Tidigare år var det stor skillnad mellan finländare och fransmän, men i nuvarande generationer har skillnaden minskat.

– Jag tror att eleverna har en gemensam värdevärld. I båda länderna värdesätter dagens unga miljö och hållbar utveckling mycket.

Europeiskhet och internationalitet syns även på Puolalanmäki gymnasium, där du förutom svenska och engelska kan läsa tyska, franska, spanska och ryska. Du kan stöta på utländska praktikanter, utbytesstudenter och nativspråkslärare i skolans korridorer.

Även om språkinlärning numera har blivit lättare med nya inlärningsverktyg, möjliggör det inte internationalisering eller språkinlärning på samma sätt.

– Ingenting ersätter att vara på plats med den personen ansikte mot ansikte, vara där på marken och leva den där vardagen. Du kan se och uppleva mycket även på en vecka.

EMPEREST-projektet ökar förståelsen för skadliga kemikalier

Åbo stad är involverad i det internationella EMPEREST-projektet som startade vid årsskiftet och kommer att pågå till slutet av 2025. Förutom Åbo stad är bland annat aktörer från andra länder i Östersjöregionen, Turun Seudun Puhdistamo AB och Åbo yrkeshögskola involverade.

Projektet fokuserar särskilt på avlägsnande av per- och polyfluorerade alkylföreningar (perfluoralkylsubstanser, PFAS) från avloppsvatten.

– Att ta bort dessa PFAS-föreningar från miljön är utmanande. De kallas också "eviga kemikalier" eftersom de är permanenta och kan spridas brett i miljön. Flera PFAS-föreningar är giftiga för levande varelser, inklusive människor. PFAS-föreningar kommer ut i miljön med avloppsvatten, till exempel, eftersom de avloppsvattenreningstekniker som används inte tar bort PFAS-föreningar från avloppsvattnet, säger specialexpert Agnieszka Ilola från Åbo stad.

Under projektets gång är syftet att övervaka migrationen av skadliga kemikalier, men också att förstå från vilka källor dessa utsläpp kommer. Syftet är också att undersöka tekniker som skulle kunna kostnadseffektivt ta bort föreningar från avloppsvatten.

Åbo är känt för sina ambitiösa klimatmål

Ilola, som har en magisterexamen i miljövetenskap, är från Polen, men hon har redan arbetat i Åbo stad i 17 år. Arbetet har varit internationellt då Ilola även ingår i sekretariatets nätverk för Östersjöstäderna Union of Baltic Sea Cities (UBC), där Åbo är medlem.

Till en början kom Ilola till Åbo för praktik på UBC, varefter hon stannade för att arbeta permanent i staden. Under denna tid har hon gift sig med en finsk man och fått två barn.

Finansieringen av EMPEREST-projektet kommer från EU:s Interreg BSR-program, och det genomförs av ett internationellt team av experter. Projektet stärker Åbos vattenekosystemtjänster, såsom rening av avloppsvatten, i enlighet med EU:s nya dricksvattendirektiv och kommunala avfallsbehandlingsdirektiv. För Ilola är Europadagen en viktig dag som representerar gränsöverskridande samarbete och hållbar utveckling.

– Hela mitt arbetsliv har byggt på europeiskt samarbete. Kärnan i mitt arbete har varit att förbättra människors levnadsvillkor i europeiska städer.

Hon beskriver Åbo som en internationell stad med många internationella aktörer. Staden har också aktivt arbetat för internationalitet i internationella organisationer. Särskilt Åbo är känt i internationella kretsar för sina ambitiösa klimatmål, påpekar Ilola.

– Åbo har ambitiösa naturvårds- och klimatmål för Östersjön, och Åbo ses som en förebild på den internationella arenan.

Nyckelord: