Spårvägsprojektet i Åbo tar ett steg framåt då den noggrant förberedda generalplanen skickas för utlåtanden och stadsbornas kommentarer. Spårvägsprojektet är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt för Åbo och Åboregionen som påskyndar staden mot en hållbar tillväxt.

Åbo spårvägen

Bekanta dig med materialen

Kommentera generalplanen

Dela dina åsikter om spårvägssträckan Satama-Varissuo i nätenkät i tjänsten Kerro kantasi fram till 25.6.2023.

Beslutsprocess:

  • 22.5.2023: Stadsstyrelsen i Åbo fattar beslut om att skicka spårvägens generalplan för utlåtanden,
  • hösten 2023: Stadsstyrelsen i Åbo fattar beslut om spårvägens förverkligandeplanering och rutt,
  • slutet av år 2025: Åbo stadsfullmäktige fattar beslut om investering i spårvägen på basis av genomförandeplanen och en preciserad kostnadskalkyl.

I generalplanen som skickas för utlåtanden har man nu förberett den första 11 kilometer långa spårvägssträckan mellan hamnen och Kråkkärret. Man rekommenderar också att spårvägens linjedragning går från hamnen längs Humlegårdsgatan till salutorget och slutar i Kråkkärret vid Bältargatan.

Nätverket har tid till slutet av juni att ge sitt utlåtande om spårvägens generalplan.

Stadsborna får ta ställning till planen på nätet och under publiktillfällen. På basis av utlåtandena kan man ännu göra kompletteringar i generalplanen innan stadsstyrelsen på hösten 2023 fattar beslut om genomförandeplanering och spårvägens rutt.

Stadsstyrelsen i Åbo behandlar förslaget att skicka planen för utlåtanden under sitt möte 22.5.2023.

I generalplanen finns det fler än 20 olika konsekvensbedömningar av spårvägsprojektet. Projektet har vidsträckt inverkan på Åbos stadsutveckling och detta har granskats i det omfattande material som skickas för utlåtanden, bland annat ur följande perspektiv; beträffande bostadsproduktion, konsekvenser för företag, fastighetsekonomiska inkomster samt hur skatteintäkterna utvecklas.

Spårvägens linjedragning är en del av det målmedvetna utvecklandet av staden som görs i Åbo under de kommande åren. Åbo har som mål att vara en stad som väcker intresse även utanför Finland och en stark del av Finlands tillväxttriangel.

– Spårtrafiken, såväl Entimmeståget, som spårvägen som nu skickas för utlåtanden är ett steg mot detta mål. Investeringarna är självfallet omfattande men det är också de positiva effekterna, de ekonomiska effekterna inberäknade, ifall man kan utnyttja den fulla potentialen i dessa stadsutvecklingsprojekt. Det centrala är att granska projektet speciellt ur livskraftens och tillväxtens synvinkel. Klangen av byggande är tillväxtens och livskraftens läte. Då vet man att staden är på väg framåt, konstaterar Åbos borgmästare Minna Arve.

Spårvägen i Åbo är förutom ett trafikprojekt även ett stadsutvecklingsprojekt. Trakten längs med rutten är en betydande tillväxtriktning för staden under de kommande decennierna och spårvägen skulle förena områdena längs rutten tätare med varandra. Den förbättrade tillgängligheten skulle vara till nytta både för hamnen, centrum, Vetenskapsparkens område och Kråkkärret.

Spårvägens tillväxteffekter sträcker sig förutom till de bostadsområden och knutpunkter som ligger omedelbart invid rutten även mera vidsträckt över hela stadens område. Längs rutten utvecklas nytt boende, service och arbetsplatser. Spårvägen är också en del av kollektivtrafikens vägkorridorsnätverk i generalplanen och sålunda en central del av Åbo stads trafiksystem.

– Spårvägen är ett övergripande och strategiskt stadsutvecklingsprojekt som fastställer Åbos och hela stadsregionens utveckling för decennier framöver, säger Timo Hintsanen, direktör för stadsplanering.

Med spårvägsprojektet vill man också öka förtroendet för ett långsiktigt, förutsägbart och strategiskt utvecklande av Åboregionen. En fungerande kollektivtrafiklösning är också en linjedragning för staden med vilken man vill positionera sig bland de växande och intressanta stadsregionerna, både ur invånarnas, företagens, investerarnas och turisternas synvinkel.

– Spårvägen förstärker den positiva spiral i vilken Åbos och dess stadsregions tillväxt, förmåga att väcka intresse och välkändhet förstärks och Åbos anseende som en framåtblickande stad stiger till en ny nivå. Det är klart att en stad som växer och fattar djärva beslut utstrålar livs- och dragningskraft som väcker ett vidsträckt intresse, säger Åbos forskningsdirektör Timo Aro.

Kostnadskalkyl för spårvägen i Åbo är 333 miljoner euro, för vagnarna 39 miljoner euro

Som rutt för spårvägen Hamnen–Kråkkärret rekommenderar man linjedragningen som går från hamnen via Humlegårdsgatan till salutorget och slutar i Kråkkärret vid Bältargatan. Vid domkyrkan rekommenderar man linjedragningen som följer rutten Nylandsgatan–Tavastgatan. Spårvägens depå är planerad till Storheikkilä, i ändan av Planetgatan.

Kostnadskalkyl för infrastruktur och depå för spårvägens linjedragningsalternativ Hamnen–Kråkkärret är 333 miljoner euro. Statens andel i projektet förmodas vara 30 procent, vilket betyder cirka 100 miljoner euro. Därtill kostnadskalkyl för anskaffning av spårvagnar, 39 miljoner euro.

Spårvägen stöder stadens mål ur synvinkeln för konkurrenskraft, tillväxt, dragningskraft och hållbar stadsstruktur. Dessutom möjliggör den ett smidigt trafiksystem och en lockande kollektivtrafik samt förbättrar invånarnas trivsel och välbefinnande.

– Under tiden man utarbetat generalplanen har man fått tilläggsuppgifter om den genomförda spårvägen i Tammerfors samt om spårvägen i Vanda vars projektplan nyligen blev färdig. På basis av dessa skulle spårvägens stadsutvecklingseffekter vara större än beräknat, konstaterar projektchef Juha Jokela som ansvarat för förberedelsen av spårvägen.

Man strävar efter att få byggnadsbeslut för spårvägen till Åbo stadsfullmäktige i slutet av 2025

Stadsfullmäktige i Åbo fattar investeringsbeslut på basis av spårvägens genomförandeplan och en preciserad kostnadskalkyl. Under genomförandeplaneringen preciseras planerna, kostnadskalkylerna samt konsekvensbedömningarna så att man kan fatta investeringsbeslut på basis av kostnads- och lönsamhetskalkyler, såsom man kommit överens om i borgmästarprogrammet.

Enligt bedömningar för närvarande kunde investeringsbeslutet ske i slutet av år 2025. Byggandet av spårvägen beräknas pågå i cirka fem år.

Som stöd för beslutsfattandet ber man utlåtanden om preciseringen av generalplanen för spårvägen i Åbo av nätverket samt åsikter av medborgarna fram till 25.6.2023.

Medborgarnas synpunkter samlas i den öppna tjänsten Säg din åsikt i nätenkät i tjänsten Kerro kantasi. Åbo stad ordnar dessutom ett publiktillfälle innan utlåtandena måste lämnas in 25.6. Närmare information om publiktillfället inom kort.