Forskningsprojektet FinnCycle, som inleddes i januari, utreder genomförandet av nästa stora utvecklingssprång inom cykling i Finland. Syftet med studien är att etablera cykling som en del av stadstrafiksystemet. Åbo deltar i undersökningen som genomförs av Tammerfors universitets trafikforskningscenter Verne tillsammans med 12 andra finländska städer.

I Åbo, liksom på andra håll i Finland, har man konstaterat att utsläppen från trafiken är en av de största utmaningarna när hållbarhetsmålen ska nås. Att stödja hållbar aktiv mobilitet är det säkraste sättet att bidra till den hållbara utvecklingen. Trots att städerna har fått pengar för att förbättra cykelförhållandena ses cykling fortfarande inte som ett alternativ till kollektivtrafik och privatbilism.

- Cykling ses ofta bara som en form av motion, även om det borde ses som en del av transportsystemet, som en form av vardagstransport", säger Harri Vaarala, doktorandforskare vid Tammerfors universitet, som leder FinnCycle-projektet.

Forskningsprojektet fokuserar på att producera finländsk cykelrelaterad information för att stöda beslutsfattare, myndigheter och trafikplanerare i deras arbete för att främja cykling. I utredningen jämförs förutsättningarna för att främja cykling i finländska städer med europeisk god praxis.

Det handlar om funktionell infrastruktur och vinterunderhåll

Klimatförändringen, urbaniseringen och befolkningens inaktivitet är tvingande skäl för att främja cykling i städerna. För att allt fler ska kunna välja cykel för sina vardagsresor bör städerna ha en högkvalitativ infrastruktur för cykeltrafik, ett transportnät som gynnar det och ett fungerande vinterunderhåll.

- Under de senaste åren har cykelförhållandena i Åbo förbättrats i allt snabbare takt. Till exempel har hundratals nya cykelställ installerats i centrum och i fjol färdigställdes de första cykelgatorna i Åbo. Dessutom planeras nya cykelvägar på Östra Strandgatan och Östra Pitkäkatu. De nya stadscyklarnas popularitet visar däremot på invånarnas intresse för cykling, säger Taneli Pärssinen, trafikplaneringsingenjör vid Åbo stad.

Enligt Harri Vaarala måste cyklingen erbjudas en egen trygg plats i trafiken och möjliggöra till exempel cykling året runt.

- Korsningar och parkering kräver också uppmärksamhet. Generellt bör hela resekedjan planeras långsiktigt, betonar han. 

Huvudteman för forskningsprojektet FinnCycle är kvaliteten på cykelinfrastrukturen, ett cykelvänligt transportnät, säsongsvariationen i cykeltrafiken och den långsiktiga transportpolitiken.

Studien kommer att pågå till juni 2025. Trafikforskningscentralen Verne bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i nära samarbete med de 13 föregångsstäder i Finland som finansierar projektet. Projektpartner är Helsingfors, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Tammerfors, Åbo och Vasa.