Åbo stads grundskolor följer regeringens anvisningar och ordnar närundervisning 14-30.5.2020. I undervisningen uppmärksammar man skolornas lokaler noga och utomhusutrymmen utnyttjas mångsidigt.

Lågstadieundervisningnen ordnas så att i de förflyttningar som sker under elevernas skoldag minimeras kontakterna till andra undervisningsgrupper och elever. Under dagen hålls undervisningsgrupperna så mycket som möjligt i samma utrymme tillsammans med läraren.

I högstadieundervisningen hålls eleverna i samma grupper, men då lärarna förflyttar sig mellan olika grupper följer man principen om så få kontakter som möjligt. Beträffande tillvalsämnen kan skolorna avvika från läsårets normala grupperingar för att minimera smittoriskerna och garantera säkerheten.

Eleverna bör i första hand delta i närundervisningen

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar eleven att delta i förskole- eller grundläggande undervisning om eleven inte av särskilda skäl har fått befrielse. Tillstånd för befrielse ansöks skilt och skolan överväger beviljande av tillstånd från fall till fall. Man får inte komma sjuk till skolan. Vårdnadshavarna bör meddela läraren om elevens frånvaro på grund av sjukdom så snart som möjligt.

Att en elev är sjuk, om eleven eller dennes familjemedlem hör till någon riskgrupp är en godtagbar orsak till frånvaro. Den vårdande läkaren bedömer om eleven eller familjemedlemmen hör till någon riskgrupp. Skolan ordnar inte distansundervisning för elever som stannar hemma under det resterande läsåret.

Närundervisning kan ersättas med nätundervisning för att undvika personalens förflyttningar

Lärarnas förflyttningar mellan olika enheter bör undvikas. Undervisningen ordnas som närundervisning i en skolas lokaler. Läraren kan vid behov undervisa sin lektion på distans så att eleverna befinner sig samtidigt i en annan skola under övervakning av en annan person.

Vid behov kan den ämnesansvariga läraren planera undervisningshelheten och instruera en annan lärare. Den andra läraren kan hålla lektionen enligt arbetsordningen, varvid lärares onödiga förflyttningar enheter emellan kan undvikas.

Särskilda undervisningsarrangemang

Utbildningsanordnaren kan på grund av orsak anknuten till elevens hälsotillstånd fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang, varvid undervisningen kan hållas på distans. Distansundervisning kan vara aktuellt till exempel för elever som hör till riskgrupper, elever som är långtidssjuka eller elever som kräver särskilt skydd från infektioner. Beslut om arrangemangen baseras på bedömning av vårdande läkare.

Skolbespisning

Inom Åbos grundläggande utbildning ordnas skolbespisningen sådant sätt att man håller så gott avstånd till varandra som möjligt, med respektive utrymmen och elevantal i beaktande. Skolorna planerar och genomför bespisningen själva på bästa möjliga och trygga sätt. Skolbespisningen kan hållas till exempel i matsalen, i klassrummet eller i andra utrymmen inom- eller utomhus, förutsatt att man håller sig till myndigheternas anvisningar.

Raster i skolorna

Skoldagarnas struktur kan för rasternas del arrangeras på avvikande sätt för att undvika överflödiga närkontakter. På rasterna vistas undervisningsgrupperna på egna rastgårdar eller andra rastplatser. Lärarna ansvarar för rastövervakningen i skolorna.

Skoltrafik

Fölis skoltrafik förbereds den här veckan och trafiken inleds 14.5. Man ser till att få ett tillräckligt antal bussar i trafik så att alla tillfälliga skolarrangemang kan tas i beaktande, till exempel så att 450 elever kan förflytta sig från Turun Lyseo i Runosbacken till tillfälliga lokaler i centrum.

Åboregionens kollektivtrafik Fölis linjer för skolelever 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 77 och 78 trafikerar från och med 14.5. Övriga linjer trafikerar enligt högsommarens tidtabeller, enstaka tilläggsturer körs dock. Alla ändringar har inte ännu fastslagits, så det lönar sig att kontrollera tidtabellerna och eventuella avvikelser i trafikeringen i början av veckan på webbplatsen föli.fi/korona. Man kan inte betala med kontanter i bussarna.

Förskole- och grundskoleutbildningens besökdagar

Förskoleutbildningens besökstillfällen arrangeras inte normalt med anledning av undantagssituationen. Vårdnadshavarna ombedes vara i kontakt med den egna dagvårdsplatsen eller familjedagvårdaren och höra sig för om det är möjligt att besöka förskolan.

Lågstadiernas besöksdagar inhiberas för vårens del, ifall de rådande anvisningarna för sammankomster fortsätter gälla. Skolorna kan hålla besökstillfällen vid en lämplig tidpunkt under vecka 33 med säkerhetsanvisningarna i beaktande. Högstadiernas besökstillfällen hölls redan i januari.

Stöd från inlärningstjänster

Behovet för inlärningstjänster har växt under den gångna vårterminen i undantagsförhållanden och skolorna ombedes nu uppmärksamma detta. Elevernas kunnande, behovet för inlärnings- och skolgångsstöd samt inlärningstjänster påverkar arrangemangen av undervisningen nästa höst.

Den resterande tiden av läsåret 14-30.5.2020

I skolorna följer man normal arbetstid och timfördelning enligt arbetsordningen. Skoleleverna får undervisning enligt läroplanen och den enda undantagsdagen är fredag 29.5, som får vara en temadag. Temadagen ska vara i minst fyra timmar. Till fredagen 29.5 kan skolan schemalägga returnering av läromedel och eventuell terminalutrustning, om skolan så önskar.

Den grundläggande utbildningens läsår avslutas 30.5.2020. För att undvika smittorisk hålls inga traditionella avslutningsfester i skolorna.

Vårdnadshavarna och skolans personal instrueras internt och med Wilma-meddelanden.