Ofta ställda frågor – Dagvattenavgiften

Allmänt om dagvatten och avgiften

Vad är dagvatten och varför faktureras jag för det?

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. Även det dräneringsvattnet vid byggnadernas grunder som kallas täckdikesvatten är dagvatten.

Dagvattenavgiften uppbärs av invånarna för att möjliggöra en kontrollerad bortforsling av dagvattnet. Avgiften täcker kostnaderna för att avleda dagvattnet från allmänna områden så som gatu- och parkområden samt från fastigheter. Avgifterna består bland annat av byggandet och underhållet av dagvattennätverket, dikesnätet och olika fördröjningskonstruktioner. Dagvattenssystemet är till nytta för alla fastigheter inom dess verkningsområde.

Vad är dagvattenavgiften och vad baserar den sig på?

Lagstiftningen om dagvattenhantering ändrades i och med reformen av markanvändnings- och bygglagen samt lagen om vattentjänster år 2014. Dagvattenhanteringen överfördes i sin helhet till kapitel 13a i markanvändnings- och bygglagen. I kapitlet fastställs nya uppgifter för kommunen. Ansvaret för att ordna hanteringen av dagvatten inom detaljplaneområdet överfördes till kommunen.

Åbo stadsfullmäktige har den 30 maj 2016 beslutat om ordnande och finansiering av dagvattenhanteringen. Enligt beslutet ansvarar Åbo stad för hanteringen av dagvatten och dagvattenavloppen inom det detaljplanerade området och därmed tillämpas markanvändnings- och bygglagen på dagvattenärendena. Därutöver beslutade stadsfullmäktige att ta i bruk en offentligrättslig dagvattenavgift som grundar sig på fastighetens storlek och täckta yta. Vattenverket avstod från att uppbära avgifter för dagvattnet då helhetsansvaret för dagvattnet övergick till staden från början av år 2017. Dagvattenavgiften var förut inkluderad i spillvattenavgiften.

Varför måste jag betala en avgift fastän jag inte ingått avtal om dagvatten?

Det är fråga om en offentligrättslig avgift, som inte är grundad på avtal, utan på lagstiftning.  Staden ansvarar enligt markanvändnings- och bygglagen samt stadsfullmäktiges beslut för dagvattenhanteringen, inklusive avloppssystemet. Avgiften gäller alla fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde och inget avtal krävs för avgiften. 

Vart går dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften används för att planera, bygga och underhålla dagvattensystemen. Den används inte för några andra syften. Till dagvattensystemet hör förutom dagvattenavloppen de diken, stadsbäckar och dagvattentrummor som finns på det detaljplanerade området.

Följande skyldigheter berör tomtägare samt -innehavare angående dagvattensystemets skötsel och uppehåll:

Vem ska sköta om dagvattensystemet på allmänna områden?

Ansvaret delas mellan staden samt fastighetens ägare eller dess innehavare, så som bestämts i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Fastighetens ägare eller innehavare berörs av skyldigheten att hålla rent, vilket innebär avlägsnande av löv, jord samt skräp från dagvattenbrunnarnas galler samt avlägsnande av material som orsakar blockeringsrisk vid dikestrummornas öppningar.

Fastighetens ägare eller dess innehavare berörs också av skyldigheten för vinterunderhållet, vilket betyder att rännstenen bredvid trottoaren, takrännan, dikestrummorna samt dagvattenbrunnarnas galler ska hållas fria från snö och is. Skötsel och uppehåll av tomtanslutningen samt att hålla dikestrummorna öppna.

Närmare om ansvarsuppdelningen på stadens sidor skyldigheten för renhållningen samt skyldigheten för vinterunderhållet.

Kontrollbegäran

Hur faktureras dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften faktureras en gång om året. Dagvattenavgiften uppbärs av den som vid tidpunkten då fakturan skickas ut äger fastigheten eller som förvaltar stadens tomt med stöd av ett långvarigt hyresavtal på tio år eller längre inom dagvattensystemets verkningsområde.

När det gäller fastigheter som ägs av Åbo stad innebär det här i praktiken att Åbo stad, förutom för de fastigheter som staden förvaltar, också betalar dagvattenavgift för fastigheter om hyresavtalet för fastigheten är kortvarigt, det vill säga gäller för under tio år. 

Varför har jag fått flera kontrollbegäran för en fastighet, där även storleken på kostnaden kan variera?

Flera kontrollbegäran har även kommit till en mottagare för samma fastighet, i sådana fall där mottagaren av kontrollbegäran har fått ägandet till fastigheten i flera etapper. En del av ägandet kan basera sig till exempel på handel och den resterande delen kan vara ett arv dvs. ett fång. Vi undersöker möjligheten att kombinera en persons alla avgifter per fastighet på samma faktura, men ännu är det inte tekniskt möjligt.

Orsaken till två kontrollbegäran kan också vara den att en fastighet består av flera delar, dvs. kolumner, och på grund av ett tekniskt fel skickades kontrollbegäran enligt kolumn istället för fastighet. En av ägarna för ändå bara en egentlig faktura per fastighetsförteckning, om fånget är samma.

Om till exempel ett egnahemshus och dess gårdsplan ligger på flera fastigheters områden skickas en egen dagvattenavgift för vardera fastigheterna. Flertalet avgifter kan undvikas genom att ansöka om styckning av tomten. Mer information om styckning av tomt finns på stadens webbsidor.

Varför får bara en av fastighetsägarna en faktura?

Av tekniska skäl sändes kontrollbegäran under informationsstadiet endast till en av fastighetsägarna. Riktiga fakturor sänds skilt till varje ägare/stadens arrendatorer. Den kommande fakturans storlek motsvarar varje persons registrerade ägande-/förvaltningsandel.

Varför har jag fått en kontrollbegäran om en fastighet som jag sålt/inte äger?

Kontrollbegäran har felaktigt sänts även till Åbo stads gamla arrendatorer. Detta kommer att korrigeras i den slutliga faktureringen.

Om den aktör som köpt fastigheten inte styckat sitt outbrutna område, har kontrollbegäran riktats till fastighetsägaren och inte ägaren av det outbrutna området. För att avgiften ska riktas rätt, bör det outbrutna området styckas till en egen fastighet.

Jag äger hundratals fastigheter. Varför kan jag inte få dagvattenavgifterna från alla fastigheterna jag äger på en faktura?

Vi strävar efter att manuellt slå samman avgifterna till en faktura för detta års fakturering. Efter detta är det meningen att utveckla systemet så att sammanslagningen skulle ske automatiskt.

Frågor relaterade till fastigheten

Vad är en fastighet?

En fastighet är en i fastighetsregistret förtecknad skild fast egendom som består av ett mark- och/eller vattenområde med tillhörande byggnader och fasta anordningar.

Vad är ett detaljplanerat område? Ligger mitt hus inom det detaljplanerade området?

Det detaljplanerade området hittar du på Åbos karttjänst.

Vad är min fastighets yta?

Fastighetens yta finns på fastighetsskattefakturan eller på fastighetens hyresfaktura. Med fastighetens yta menas markytan, inte ytan på de byggnader som finns på fastigheten. I kontrollbegäran uppges fastighetens yta som det står i fastighetsregistret.

Ytan på egnahemsfastigheten påverkar inte storleken på dagvattenavgiften, utan alla egnahemshus betalar samma avgift.

Varför är fastighetens användningsändamål fel?

I dagvattenavgiften har det användningsändamål som finns i fastighetens detaljplan inkluderats som standard. Emellanåt stämmer inte detaljplanens användningsändamål överens med verkligheten, utan det kan till exempel finnas ett egnahemshus på en industri- eller radhustomt. Rapporterade fel om användningsändamål korrigeras och den slutliga fakturan bestäms i enlighet det verkliga användningsändamålet.

På tomten kan även finnas flera byggnader vars användningsändamål varierar t.ex. så att på samma fastighet finns förutom ett egnahemshus även en liten verkstad e.dyl. Sådana situationer kontrolleras vara skäliga från fall till fall på så vis att dagvattenavgiften bestäms i princip enligt tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Varför är min dagvattenavgift oskäligt stor i jämförelse med till exempel tomthyran, avgiften för använt vatten eller fastighetsskatten?

Speciellt för mindre industri-, affärs- och parkeringstomter har den synliga taxan lett till oskäliga dagvattenavgifter. Taxastrukturen granskas för att göra avgifterna skäliga. 

Varför måste vårt husbolag betala en mångdubbel dagvattenavgift?

Vissa radhus- och bostadshöghusbolags byggnader ligger på flera olika tomter, vilket leder till att det från varje tomt uppbärs en egen dagvattenavgift i enlighet med taxan. Detta kan undvikas genom att husbolaget ansöker om ändring av tomtdelningen. Detta förutser att tomterna är belägna på samma planområde och deras planbestämmelser är samma. Tomterna ska också ha samma inteckningar. Mer information om ändring av tomtdelningfinns på stadens webbsidor.

Varför måste jag betala dagvattenavgift för en fastighet eller en del av en fastighet, som i detaljplanen är utmärkt som park?

Genomförandet av detaljplanen förutsätter att det område som angivits som park är i stadens ägo. Staden är beredd att köpa parkområden som är i privat ägo. Mer information om stadens markuppköp finns på stadens webbsidor (på finska).

Finns det ett dagvattenavlopp på min tomt? Kan mitt område ansluta sig till dagvattennätverket?

Dagvattenavloppens placeringar finns på ledningskartan. Kartutdrag kan beställas hos Åbos tjänst för ledningskartor. På kartutdraget visas områdets vatten-, spillvatten- och dagvattennätverk. Tyvärr kan man inte titta på ledningskartan på nätet.

Hur ska jag göra om jag vill ansluta mig dill dagvattenavloppet?

För att kunna ansluta sig till dagvattennätverket ska fastighetsägaren först kontakta en privat VVS-planerare som utreder fastighetens förutsättningar att ansluta sig till dagvattenavloppet och som gör upp en VVS-ändringsplan för avledningen av fastighetens dagvatten.

Planen skickas till Åbo stads elektroniska tillståndstjänst (→ tillstånd för allmänna områden), där Åbo Vattenförsörjning Ab granskar planen och där den sedan godkänns av Åbo stad. Efter detta kan du begära anbud och välja en privat VVS-entreprenör som skaffar de tillstånd som behövs och som utför grävningsarbetet på tomten och i gatuområdet. 

I samma veva lönar det sig även att förnya fastighetens vatten- och avloppsledningar om de är äldre än 40 år. Åbo Vattenförsörjning Ab utför anslutningsarbetet till ett färdiggrävt, säkert schakt.

Fastställande av dagvattenavgift

Vem gäller dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften uppbärs av alla fastigheter på detaljplaneområdet även om det inte skulle finnas ett dagvattenavlopp på området eller den förevarande fastigheten av någon orsak inte kan anslutas till ett redan existerande dagvattenavlopp. Även diken, stadsbäckar och dagvattentrummor är del av dagvattensystemet för vilket avgiften uppbärs. Ingen avgift uppbärs på följande separata detaljplaneområden: Illois koloniträdgård, Oriniemi och Tammisto i Hirvensalo, ön Vepsarn, Y-hovi i Runsala, området Satavan Venepalvelu och Harjattula i Kakskerta.

Varför måste jag betala dagvattenavgiften om jag suger upp dagvattnet på tomten och inget vatten hamnar utanför tomten?

Dagvattnet stannar inte kvar endast på tomten, utan det överförs till områdets diken eller avlopp, dvs. till dagvattensystemet som staden har hand om. Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för detta samt dränering av allmänna områden såsom gator och parker.

Varför gäller dagvattenavgiften inte glesbygdsområden?

Kommunen ansvarar enligt markanvändnings- och bygglagen för dagvattenhanteringen på detaljplaneområdet. Staden har ingen skyldighet att ta hand om dagvattnet i glesbygdsområden, dvs. utanför detaljplanen.

Kontrollbegäran har också felaktigt gått till fastigheter som ligger i glesbygden. Felet korrigeras till den slutliga faktureringen.

Varför fick vi en faktura fastän det inte finns något dagvattenavlopp till området?

Avgiften täcker i huvudsak underhåll och byggande av det dagvattensystem som tjänar detaljplaneområdet. Fastställandet av avgiften påverkas inte av om områdets dagvattenhantering sköts med avloppssystem eller öppna diken.

Varför måste jag betala dagvattenavgift fastän jag har utfört dagvattensanering på min fastighet, täckdikat och installerat dagvattenavloppsnät och inget vatten går från fastigheten till avloppssystemet?

Enligt lagen om vattentjänster får dagvatten inte ledas till spillvattenavloppet. På grund av detta har vattentjänstverket med tiden förpliktigats att ansluta fastigheter till ett dagvattenavlopp istället för ett spillvattenavlopp. Dagvattenavloppet som fastighetens dagvatten leds till är kopplat till stadens dagvattensystem. Dagvattenavgiften går till de kostnader som underhållet av systemet orsakar.

Dagvattensavgiften är en avgift fastställd av kommunen som baserar sig på det faktum att fastigheten ligger inom detaljplaneområdet och det är inte möjligt att befrias från avgiften. Avgiften gäller alla fastigheter i detaljplaneområdet oberoende av om dagvattnet leds till ett vattendrag, i marken genom sugning, i ett dike eller i dagvattenavloppet.

Jag har fått befrielse från att ansluta min fastighet till dagvattennätet enligt lagen om vattentjänster. Hur beaktas befrielsen för min del i den kommande dagvattenavgiften?

Hanteringen av dagvatten överfördes från lagen om vattentjänster till markanvändnings- och bygglagen år 2014. Den tidigare befrielsen från anslutningen till dagvattensystemet enligt lagen om vattentjänster påverkar inte den dagvattenavgift som uppbärs, eftersom den uppbärs av alla fastigheter inom det detaljplanerade området. Avgiften uppbärs även i sådana fall då fastigheten av någon orsak inte kan anslutas till områdets dagvattenavlopp.

Vart ska tomtens vatten ledas om det saknas dagvattenavlopp?

Tak- och täckdikesvattnet från tomtens byggnader kan t.ex. ledas till en uppsugningsbrunn eller en stenkista som byggs på tomten. Det är enligt lagen om vattentjänster förbjudet att leda dagvatten till spillvattenavloppet.

Nyckelord: