Ofta ställda frågor om Päikky

Päikky-applikation (namnet mukava):

ALLMÄNT OM PÄIKKY

Varför syns mitt barns bild i Päikky?

Det är frågan om ett säkerhetsarrangemang för att identifiera barnet. Om endast barnens namn fanns i Päikky, skulle det utgöra en säkerhetsrisk i situationer då personalen utgående från namnet inte skulle kunna identifiera barnet, på grund av ett kort vikariat eller tidpunkten för jour. Säkerhetsbilden har sparats på en skyddad server som ägs av Abilita Oyj.

Vad är skillnaden mellan att använda Päikky i en webbläsare och att använda Päikky med mobilen?

I mobilapplikationen kan man göra

  • dagliga reservationer av vårdtid
  • meddela om förändringar i den låsta kalendern
  • följa upp antalet planerade och använda timmar
  • i mobilapplikationen kan man dagligen spara planen

I webbläsaren på adressen turku.paikky.fi kan man

  • reservera tider inom småbarnspedagogik för varje vecka
  • meddela om förändringar i den låsta kalendern
  • spara en standardplan som småbarnspedagogiken utgår från
  • kopiera planen för familjens övriga barn
  • följa upp antalet planerade och använda timmar
  • i webbläsaren måste planen göras för hela kalenderveckan innan den kan sparas

Tilläggsuppgifter hittas på webben http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/smabarnspedagogik/paikky.

 

APPLIKATION, MOBIL

Var hittar jag applikationen i min telefon?

Applikationen hittas under namnet mukava i Playbutiken och App Store. Nedan en bild av den applikation som ska sparas.

Jag laddade ned applikationen mukava. Då jag loggade in valde jag Åbo stad ur menyn men då programmet höll på att laddas, bytte applikationen ändå Åbo till en annan stad. Kan jag ändra denna inställning själv på något vis? Barnens uppgifter var dock synliga och korrekta.

Applikationen är automatiskt i din användning med den rätta kommunens uppgifter, annars skulle inloggningen ha misslyckats. Vi har informerat programleverantören om problemet.

 

ANVÄNDARNAMN, AKTIVERING

Varför får jag inte aktiveringskoden som ett textmeddelande till min telefon då jag försöker aktivera mitt användarnamn?

Användarnamnet har inte ännu skapats för ditt telefonnummer. Eller om ditt telefonnummer har ändrat, har användarnamnet inte ännu skapats för det nya numret. Uppdatera först det nya telefonnumret i småbarnspedagogikens e-tjänster. Meddela efter det direktören på enheten för småbarnspedagogik, familjedagvårdshandledaren eller gruppens personal, att du behöver ett nytt användarnamn eftersom ditt telefonnummer har ändrats.

Jag är distansförälder till mitt barn, varför får jag inte ett användarnamn till Päikky?

Barnets distansförälder får användarnamn till Päikky endast i det fall att barnets boende ordnats så att man kommit överens om att barnet bor hos föräldrarna en viss tidpunkt per månad, t.ex. varannan vecka.

I dessa fall planerar barnets föräldrar tillsammans de tider barnet behöver småbarnspedagogik för hela månaden på ett sådant sätt att båda föräldrarnas veckor med barnet har beaktats. 

 

AVTAL OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

Mitt barn deltar i småbarnspedagogik 85 % enligt avtalet. Hen var frånvarande från småbarnspedagogiken i en vecka, om detta hade man kommit överens på förhand. Sjunker avgiften då till 65 % för den månaden, ifall vi reserverat under 110 timmar tid inom småbarnspedagogik i månaden?

Småbarnspedagogikens klientavgift är en månadsavgift som uppbärs enligt det ikraftvarande betalningsbeslutet. Avgiften sjunker inte trots att alla överenskomna/planerade timmar inte skulle ha använts under kalendermånaden. Enligt timantalet som uppgår till 85 %, planeras personalens arbetsskift och personalen har dimensionerats enligt den planerade närvaron.

Måste ett nytt avtal uppgöras om vårdtiden per kalendermånad är 65 % och ett nytt avtal görs igen nästa månad, i vilket vårdtiden höjts tillbaka till 85 %?

Avtalet om barnets småbarnspedagogik görs för en tid på minst fyra kalendermånader (nämnden för fostran och undervisning 18.1.2017 § 3). Undantaget är förändringar i barnets tider i småbarnspedagogiken som t.ex. beror på arbetslöshet eller sysselsättning.

 

PLANERING AV TID INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK

Kan man spara två olika veckor i Päikky som upprepas? T.ex. om barnet bor hos mamman/pappan varannan vecka.

I webbläsaren kan man samtidigt planera de veckor som man vill att upprepas i planen. Efter planeringen väljs ”spara som standardplan” då veckorna upprepas turvis tills planen ändras. Under semestertider bör man komma ihåg att planera ledigheten dvs. planerad frånvaro. I standardplanen kommer en ändring att införas vilket innebär att föräldern kan bestämma en tidsperiod i kalendern som är standardtiden.

ur urskiljs allmänna lediga dagar i kalendern?

Ifall ett undantag inte har skapats, dvs. så att också veckoslutet kan planeras, så kan du endast planera dagarna mån–fre i programmet. Programmet läser kalendern, i bakgrunden har t.ex. självständighetsdagen sparats då det inte är möjligt att reservera tid inom småbarnspedagogik.

Varför kan jag inte i webbläsaren planera mitt barns vårdtider med en minuts noggrannhet? Kunde detta ändras?

I webbläsaren kan barnets tider för tillfället planeras med en kvarts noggrannhet och i mobilapplikationen kan man planera tiderna med en minuts noggrannhet. Vi har vidarebefordrat idén till leverantören om att utveckla systemet så att både webbläsaren och mobilen skulle fungera på samma sätt.

Varför kan jag inte hämta mina barn till småbarnspedagogiken vilket klockslag som helst under öppethållningstiderna?

I småbarnspedagogiken måste alltid finnas tillräckligt många anställda på plats då barnen deltar i vården. Med hjälp av planerna planeras och dimensioneras personalens arbetsturer.

Varför måste jag planera barnets vårdtider trots att jag betalar den högsta avgiften?

Ibruktagandet av Päikky anknyter till lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik som steg i kraft 1.3.2017 enligt vilken barnets behov av vård nuförtiden baserar sig på timmarna i småbarnspedagogiken. Planeringen av vårdtider baserar sig inte på avgiften. Behovet av service som man kommit överens om för barnet inverkar också på planeringen av personalens arbetstider, beställningen av måltider samt på planeringen av verksamheten som personalen gör tillsammans med barnen.

Varför får båda föräldrarna inte till sin e-post en påminnelse om de planer som fattas? Endast min make/maka fick en påminnelse. Våra bådas e-postadresser har skrivits rätt i både Päikky och Åbo stads program för småbarnspedagogik Effica.

Tillsvidare skickar programmet påminnelser till den förälder vars namn kommer först i alfabetisk ordning. Detta kommer att ändras och tidtabellen är för den delen ännu öppen.

 Hur kan jag följa upp mitt barns tider i småbarnspedagogiken

Månad 10/2018 (gräns 141 h)
Verklig närvaro 112 h 49 min, planerad 139 h 20 min, kvarvarande 28 h 11 min

Det beskriver situationen under den aktuella månaden 10/2018

     - den verkliga närvaron betyder den helhetstid som överförs till faktureringen

    - de planerade timmarna betyder det antal timmar, som föräldrarna har planerat att barnet ska delta i småbarnspedagogik per månad

     - från fältet kvarvarande ser ni det antal timmar som ni ännu har kvar att använda av avgiftsbelagd småbarnspedagogik denna månad

 

FRÅNVARO OCH ÄNDRINGAR I TIDERNA

Kan jag meddela via Päikky att mitt barn insjuknat?

Efter att planen låsts i kalendern kan man meddela om ett undantag då barnet är sjukt. Sjukfrånvarodagens timmar räknas med i antalet använda närvarotimmar. Om det under en och samma kalendermånad förekommer över 10 dagar sjukfrånvaro, uppbärs endast 50 % av klientavgiften.

Kan jag ändra den redan gjorda planen?

Planen kan ändras fram till klockan 12 måndagen den föregående veckan. Ändringar som görs efter det bör meddelas till personalen på barnets plats för småbarnspedagogik.

Varför försvinner inte timmar från planen trots att jag informerade daghemmet om en ledig dag efter att kalendern blivit låst?

Programmet minskar timmarna för den planerade frånvaron ur det totala antalet förverkligade timmar för hela månaden. I planen blir den ursprungliga planen framme, så planen ändras inte. I de timmar som överförs till faktureringen har de på förhand planerade frånvarotimmarna dragits av.

 

TIMANTAL, FÖRVERKLIG TID I SMÅBARNSPEDAGOGIK

Varför tar man i beaktande både tiden som planerats och tiden som förverkligats inom småbarnspedagogik?

De tider som barnet planeras delta i småbarnspedagogik utgör grunden för planeringen av personalens arbetsturer. Ifall det verkliga antalet timmar som använts inom småbarnspedagogiken avviker från det planerade antalet timmar, måste även personalens arbetsturer ändras för att verksamheten ska genomföras enligt förpliktelserna i lagen om småbarnspedagogik. Då personalens arbetsturer snabbt ändras påverkar det också hur vårdtiderna för personalens egna barn förverkligas i småbarnspedagogiken i den enhet som barnen deltar i småbarnspedagogik i. Ändringen inverkar även på arbetstiden för det daghemmet/familjedagvårdarens arbetstid. Därför bör antalet timmar som planerats och antalet timmar som förverkligats vara så enhetlig som möjligt.

Vi har reserverat högst 35 h per vecka för ert barn, dvs. 85 % av heltid inom småbarnspedagogiken per månad. Jag arbetar med oregelbundet treskiftsarbete och har oregelbunden veckovis ledighet. Jag undrar om timmarna jämkas månadsvis? Exempel: det planerade antalet timmar per vecka är 35 h och under denna vecka är det förverkligade antalet timmar 38 h och nästa vecka 15 h. Skickas en faktura för antalet timmar som överskridit planen eller jämkas den på samma sätt som den hittills jämkats?

De förverkligade timmarna jämkas för hela kalendermånaden. Eftersom du använder småbarnspedagogik 85 % av heltid, dvs. i genomsnitt 35 h/vecka, betyder det att du har högst 140 h att använda per kalendermånad.

Veckorna kan för timantalets del vara olika såsom i exemplet, så länge det totala antalet timmar för månaden inte överskrids. Då du använder Päikky i webbläsaren kan du följa upp antalet timmar som använts.

Vi bor på olika adresser med min make/maka och vi har gemensam vårdnad. Vi behöver småbarnspedagogik under olika klockslag under våra respektive veckor. Varför kan jag inte planera för endast de dagar då barnet bor hos mig?

Då Päikky används i webbläsaren kräver det alltid att hela veckan planeras. Via mobilapplikationen kan du planera enskilda dagar. Vi rekommenderar att föräldrarna tillsammans i Päikky planerar det totala antalet timmar som barnet behöver småbarnspedagogik, eftersom precis som i ert fall, är behovet olika mellan mammans och pappans veckor.

Och eftersom fakturan uppbärs av barnets närförälder, kan en situation uppstå där närföräldern skulle få en höjd avgift då timmarna under distansförälderns veckor i förhållande till antalet timmar under hela månaden, inte skulle vara tillräckligt många.

Har föräldern möjlighet att följa upp hur det förverkligas dagligen?

Föräldern kan både via mobilen och webbläsaren följa upp antalet timmar som barnet deltagit per kalendermånad.

 

FAKTURERING

Varför blev fakturans summa inte mindre trots att jag hade meddelat om en ledig dag?

Den planerade lediga dagen påverkar inte fakturans storlek eftersom klientavgiften för småbarnspedagogiken är en månadsavgift och uppbärs enligt avgiftsbeslutet. Den planerade frånvaron inverkar på det antal timmar som barnet deltagit i småbarnspedagogik under kalendermånaden.

Jag har kommit överens om över 35 h/småbarnspedagogik i genomsnitt per vecka, enligt detta kan mitt barn delta i småbarnspedagogik över 140 h per kalendermånad. Vad händer med min faktura om antalet timmar som mitt barn närvarat inom småbarnspedagogiken överskrider det antal timmar som planerats, t.ex. har jag planerat 175 h och till de timmar som faktureras överförs 176 h?

Då man kommit överens om att barnets behov av service överstiger 35 h/140 h per kalendermånad, står det redan i avgiftsbeslutet att avgiften är 100 %. Enligt lagen om klientavgifter är även den högsta avgiften 100 %, så fakturan ändras inte. Avgiften är familjespecifik.

Varför måste jag planera barnets vårdtider trots att jag betalar den högsta avgiften?

Ibruktagandet av Päikky anknyter till lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik som steg i kraft 1.3.2017. Enligt lagen baserar sig barnets behov av vård nu på timmarna i småbarnspedagogiken. Planeringen av vårdtider baserar sig inte på avgiften. Behovet av service som man kommit överens om för barnet inverkar också på planeringen av personalens arbetstider, beställningen av måltider samt på planeringen av verksamheten som personalen gör tillsammans med barnen.