Organisation

Åbo övergick till borgmästarmodellen den 1 augusti 2021.

Enligt den nya förvaltningsstadgan som godkändes av stadsfullmäktigen den 12 december 2022 är koncernförvaltningen direkt underställd borgmästaren och kanslichefen.

Koncernförvaltningen svarar för beredningen av beslutsfattande i stadens organ samt för verkställigheten av besluten. Dessutom bistår koncernförvaltningen stadsdirektören och kanslichefen vid ledningen av stadens förvaltning och skötseln av ekonomin samt vid ledningen av verksamhet och ekonomi.

Kanslichef Tuomas Heikkinen är chef för koncernförvaltningen. Kanslichefen ansvarar för hantering av koncernförvaltningens verksamhet, förberedandet och genomförandet av ärenden under stadsstyrelsen.

Kanslichefen fungerar som ändringsdirektör för reformen av ledningssystemet tills borgmästarmodellen i sin helhet har trätt i kraft.

Nyckelord: