Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen

Åbo stads ledningssystem genomgår för tillfället en stor förändring, eftersom Åbo övergår till borgmästarmodellen i juni 2021. I samband med omorganiseringen har Åbo stads förvaltningsstadga reviderats genom ett beslut av stadsstyrelsen 4.5.2020.

Enligt den nya förvaltningsstadgan är koncernförvaltningen direkt underställd stadsdirektören.

Koncernförvaltningen svarar för beredningen av beslutsfattande i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess koncernsektion och stadsutvecklingssektionen samt för verkställigheten av besluten. Dessutom bistår koncernförvaltningen stadsstyrelsens ordförande med de uppgifter som i förvaltningsstadgan anvisats honom eller henne, bistår stadsdirektören och kanslichefen vid ledningen av stadens förvaltning och skötseln av ekonomin samt vid ledningen av verksamheten och ekonomin.

Koncernförvaltningen leds av kanslichef Tuomas Heikkinen. Kanslichefen ansvarar för ledningen av koncernförvaltningens verksamhet och beredning och verkställighet av ärenden underställda stadsstyrelsen.

Kanslichefen fungerar som ändringsdirektör för reformen av ledningssystemet fram till 1.6.2021 eller tills borgmästarmodellen i sin helhet har trätt i kraft.

Koncernförvaltningens serviceområden är:

  • Stöd för ledningen
  • Organiseringsfunktion
  • Gemensamma tjänster

Delområdena har definierats närmare i förvaltningsstadgan.