Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen

Åbo stads ledningssystem genomgår för tillfället en stor förändring, eftersom Åbo övergick till borgmästarmodellen den 1 augusti 2021.

Enligt den nya förvaltningsstadgan som godkändes av stadsfullmäktigen den 17 maj 2021 är koncernförvaltningen direkt underställd borgmästaren och kanslichefen.

Koncernförvaltningen svarar för beredningen av beslutsfattande i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess koncernsektion och stadsutvecklingssektionen samt för verkställigheten av besluten. Dessutom bistår koncernförvaltningen stadsstyrelsens ordförande med de uppgifter som i förvaltningsstadgan anvisats hen, bistår stadsdirektören och kanslichefen vid ledningen av stadens förvaltning och skötseln av ekonomin samt vid ledningen av verksamheten och ekonomin.

Koncernförvaltningen leds av kanslichef Tuomas Heikkinen. Kanslichefen ansvarar för ledningen av koncernförvaltningens verksamhet och beredning och verkställighet av ärenden underställda stadsstyrelsen.

Kanslichefen fungerar som ändringsdirektör för reformen av ledningssystemet tills borgmästarmodellen i sin helhet har trätt i kraft.

Koncernförvaltningens serviceområden är:

Delområdena har definierats närmare i Åbo stads förvaltningsstadga.