Stadsmiljösektorn

VERKSAMHETSLOKAL

Puolalankatu 5

Stadsmiljösektorn har till uppgift att skapa verksamhetsförutsättningar för den dragningsfulla stadens tillväxt, utveckling av stadsmiljön, strukturell funktionalitet och trivsel. Stadsmiljösektorn ansvarar också för stadens byggda infrastrukturegendom, byggande och underhåll av en högklassig stadsmiljö och planering och byggande av sunda lokaler.

Därtill ansvarar sektorn för myndighetstjänster som gäller miljö och byggande, miljöskydd samt regional kollektivtrafik och avfallsservice.

Sektorn leds av sektordirektör Christina Hovi

Sektorn består av fem serviceområden (organisationsschema):

  • Stadsplanering och markegendom
  • Stadsbyggande
  • Tillstånd och tillsyn
  • Regional kollektivtrafik
  • Matris för stadsmätning och geodata

Nämnder som styr och fattar beslut om verksamheten är

  • Stadsmiljönämnden
  • Byggnads- och tillståndsnämnden
  • Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland
  • Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion