Stadens ledning

Från och med 1.8.2021 har den nya politiska ledningsmodellen och sammansättningen av organ i Åbo stad trätt i kraft. Stadens högsta ledning representeras av borgmästaren och tre biträdande borgmästare.

Borgmästaren och biträdande borgmästarna styr och samordnar stadens verksamhet i enlighet med stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Under borgmästaren är kanslichefen ansvarig för ledning av koncernförvaltningens verksamhet, förberedning och genomföring av ärenden under stadsstyrelsen. Kanslichefen i Åbo är Tuomas Heikkinen.

Ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen leder ägarstyrningsenheten som har till uppgift att stödja stadens ledning vid ägarstyrning samt vid samordning och övervakning av de sammanslutningar som ingår i stadskoncernen. 

Gruppadministrationen består av tre funktioner: stöd för ledningen, gemensamma tjänster och organiseringsfunktion. Den personal som är ansvarig för organisering av tjänster arbetar i koncerförvaltningen och den personal som producerar tjänster arbetar i tjänsteproduktionen.

I stadens nuvarande ledningsgrupp ingår förutom borgmästaren även direktörerna för koncernförvaltningens enheter och direktörerna för servicehelheterna.

Servicehelheterna leds av

  • direktören för fostran och undervisning Timo Jalonen leder servicehelheten för fostran och undervisning
  • tf. fritidsdirektören Outi Kari-Granfors leder servicehelheten för fritid
  • stadsmiljödirektören Christina Hovi leder servicehelheten för stadsmiljö
  • sysselsättningsdirektören Riitta Uitto leder servicehelheten för sysselsättning