Stadens ledning

Stadens ledning består för tillfället av koncernförvaltningen som leds av stadsdirektör Minna Arve samt av fyra sektorer. Kanslichef Tuomas Heikkinen ansvarar för ledningen av koncernförvaltningens verksamhet, beredning och verkställighet av ärenden underställda stadsstyrelsen. För koncernförvaltningens del ansvarar kanslichefen för sektordirektörens allmänna befogenheter.

Ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen leder ägarstyrningsenheten som har till uppgift att stödja stadens ledning vid ägarstyrning samt vid samordning och övervakning av de sammanslutningar som ingår i stadskoncernen. Dessutom ansvarar ägarstyrningsdirektören för vissa uppgifter som enligt förvaltningsstadgan ska skötas av den biträdande stadsdirektören fram till 31.5.2021 och är ställföreträdare för stadsdirektören i administrativa ärenden.

Åbo stads organisation och ledning genomgår en förändring, eftersom Åbo övergår till borgmästarmodellen i juni 2021. I stället för stadsdirektören leds staden av en borgmästare och tre biträdande borgmästare. Den politiska beslutsstrukturen har ännu inte fastställts.

I stadens nuvarande ledningsgrupp ingår förutom stadsdirektörerna även direktörerna för koncernförvaltningens grupper och sektordirektörerna.

Sektorerna leds av

  • direktören för välfärdssektorn Riitta Liuksa
  • direktören för bildningssektorn Timo Jalonen
  • direktören för fritidssektorn Minna Sartes och
  • direktören för miljösektorn Christina Hovi.