Plan för uppdatering av nätverket av motionsplatser

Under de närmaste tio åren kommer det att finnas betydande behov av förnyelser av nätverket av motionsplatser, då flera centrala och populära motionsplatser når slutet av sin livstid. Därför inleder idrottstjänsterna arbetet med en plan för uppdatering av nätverket av motionsplatser hösten 2019.

Planering av nätverket av motionsplatser

En central fråga i planeringen av nätverket av motionsplatser är hur man med de tillgängliga resurserna ska upprätthålla så aktiverande och mångsidiga nätverk som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. Hur ska man ordna motionsplatser för Åboborna, allt från platser för närmotion och olika grenar till tävlingsarenor, på ett så lämpligt och lönsamt sätt som möjligt och så att man undviker tomgång? För förvaltningen av det stora och åldrade nätverket krävs långsiktig planering, i synnerhet då reparationsskulden byggs på hela tiden och stadens ekonomiska situation som helhet blir allt mer utmanande. Vill man upprätthålla ett stort nätverk, som med tiden förfaller, eller satsa på lite mer högklassiga motionsplatser som är färre till antalet? Hur ska det förnyade nätverket av motionsplatser finansieras – med skattemedel, användaravgifter eller genom samarbetsprojekt? Hur påverkar besluten om investeringar i och renoveringar av de kommunala motionsplatserna, bidragssystemet samt riktlinjerna för prissättning av lokalerna planerna gällande motionsplatsprojekt bland aktörer inom den privata och tredje sektorn, med tanke på utvecklingen av stadens nätverk av motionsplatser som helhet? Hur kan man utveckla nätverket av motionsplatser som helhet på ett sätt som aktiverar Åboborna i så stor utsträckning som möjligt, i samarbete med olika intressentgrupper?

Planen för motionsplatserna 2029

Som bas för planen för uppdatering av nätverket av motionsplatser används idrottstjänsternas plan för motionsplatser 2029, som blev klar 2016. Planen för motionsplatser 2029 ger bakgrundsinformation om nätverket av motionsplatser som helhet och ger riktlinjer för den årliga och säsongsvisa förvaltningen av nätverket.

Under de närmaste tio åren kommer det att finnas betydande behov av förnyelser av nätverket av motionsplatser, då flera centrala och populära motionsplatser når slutet av sin livstid. Platser där det behövs renoveringar eller nybyggande, eller vars hyresavtal löper ut:

Målet är att skapa en praktiskt orienterad plan som beaktar:

  • Hur och i vilken ordning motionsplatser som nått slutet av sin livstid ska ersättas, med beaktande av motionsnätverket som helhet och enskilda motionsplatser
  • Hur valen främjar kommuninvånarnas fysiska aktivitet och lockar dem att motionera, med hänsyn till olika områden och användargrupper: personer som motionerar på egen hand, klubbar och föreningar, skolor, daghem, äldre, arbetsföra, barn, unga, specialmotion och anpassad motion etc.
  • Hur man ska utveckla samanvändningen av motionsplatserna bland annat med skolorna: aktivering av skolelever till fysisk aktivitet och främjande av deras fritidsmotion
  • Hur man ska finansiera det förnyade nätverket av motionsplatser med hänsyn till behoven av renoveringar och investeringar i de befintliga motionsplatserna

Planen för uppdatering utarbetas genom samarbete mellan Åbo stads olika sektorer. Användarnas perspektiv har också en viktig roll i gestaltningen av helheten. Kommuninvånarna, idrottsföreningarna samt skolorna och daghemmen får delta i arbetet med planen.

Slutrapporten för planen för uppdatering av nätverket av motionsplatser väntas bli klar inom 2020.

Idrottstjänster och beslutsfattande

Idrottstjänsternas verksamhet grundar sig på Åbo stads strategiska program samt de strategiska målen för fritidssektorn, som grundar sig på dessa program. Idrottsnämnden är ett av de tre organ inom fritidssektorn som fattar beslut om idrottstjänster. Idrottsnämnden beslutar bland annat om upprätthållandet, underhållet och renoveringar av nätverket av motionsplatser, nybyggande, prissättning, bidrag samt frågor som rör turbokning. Beslut om investeringar i utomhusmotionsplatser fattas årligen som helheter om fyra år. När det gäller stora inomhuslokaler för idrott och koncentrationer av utomhusmotionsplatser fattas besluten på ännu längre sikt. Idrottsnämnden beviljar bidrag på omkring 1,4 miljoner euro per år till motions- och idrottsföreningar i Åbo. Hälften av dessa är reserverade för möjligheter till motion: hyror för andra än kommunala träningslokaler, byggande och renovering av motionsplatser, utarbetande av orienteringskartor och riktade specialbidrag.

Idrottsnämndens strategiska fokusområden är:

  • Barn och unga som motionerar – alla barn och unga anammar en rörlig livsstil
  • En aktiverande miljö och förhållanden skapar förutsättningar för ett liv fyllt av motion
  • Motion som en inspirerande partner för att främja livskraft och välfärd
  • Utveckling av samarbetet med motions- och idrottsföreningar samt föreningar som ordnar motion, för att öka Åbobornas fysiska aktivitet

Åbo stads idrottstjänster består av två enheter: enheten för motionsplatser och enheten för en aktiv livsstil. Personalen inom enheten för motionsplatser ansvarar i praktiken för bland annat underhållet av motionsplatser, kundservicen och kommunikationen, planeringen och utvecklingen av motionsmöjligheterna samt handläggningen av bidrag. Beredning som berör nätverket av motionsplatser sker även inom stadsmiljösektorn och centret för lokaltjänster. Åbo stads nätverk av motionsplatser omfattar nästan 350 olika motionsplatser. En del motionsplatser får användas fritt, men en del motionslokaler kräver tidsbokning.