Regional dagvattenplan

Den år 2014 färdigställda regionala dagvattenplanen fungerar som grund för mer detaljerade markanvändningsplaner för området. Planen baserar sig på avrinningsområden och framtida markanvändning. Planen är ett samarbete mellan projektet Ilmastonkestävä kaupunki, Åbo, S:t Karins, Reso och Lundo samt Egentliga Finlands förbund och NTM-centralen.

Kontrollen över den ökande mängden dagvatten kräver samarbete över kommungränserna

Klimatförändringen beräknas öka nederbörden i Finland. Även extrema meteorologiska fenomen, såsom ösregn, förväntas bli allt vanligare. Detta betyder naturligtvis även att dagvattnet och översvämningarna det orsakar ökar. Dagvattenhanteringen blir allt viktigare i fortsättningen.

Det är betydligt förmånligare att förbereda inför riskerna än att reparera skadorna som dagvattnet orsakar. Åtgärderna behöver inte heller vara komplicerade och dyra, utan ett öppet dike som bevarats på rätt ställe kan vara en tillräcklig lösning för att förhindra översvämning. Genom förebyggande planering kan dagvattnet också styras så att det – istället för risker – bildar vattenelement i stadsmiljön som skapar trivsel och mångfald.

Planen fungerar som stöd för planläggning och markanvändning

Den regionala dagvattenplanen är ett grundläggande informationspaket till förmån för olika aktörer som kan användas vid fortsatt planering. Man känner nu till vilka områden som är problematiska och sådana som eventuellt kan bli det i fråga om dagvatten och kan beakta dessa vid markplanering. Planen hjälper till vid utarbetandet av stadsregionens markanvändningsplaner så att eventuellt ökande vattenmängder kan beaktas och korrekta åtgärder kan vidtas för att hantera dem.

Nyckelord: