Rehabiliteringsavdelningarna

Syftet med vården på rehabiliteringsavdelningarna är att äldre ska återfå och förbättra sin funktionsförmåga.

I stället för att vara sängbunden får patienten handledning och stöd på avdelningen för att självständigt kunna klara vardagssysslorna. Rehabiliteringen stöds med fysio- och ergoterapi samt vård som främjar rehabilitering. Utöver de dagliga aktiviteterna och olika övningar satsar man på avdelningarna särskilt på att förebygga fallande bland äldre samt att förebygga och behandla undernäring.

I början av rehabiliteringsperioden görs en individuell vårdplan upp tillsammans med rehabiliteringspatienten och dennes närstående. Det ställs upp tydliga mål för rehabiliteringsperioden och metoder för att nå dessa. Rehabiliteringens framsteg och hur målen uppnåtts bedöms på ett multiprofessionellt sätt. I det multiprofessionella teamet ingår antingen en geriatriker eller neurolog, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut, ergoterapeut och socialarbetare. Det primära målet är att rehabiliteringspatienten ska kunna återvända till sitt eget hem och leva ett fortsatt aktivt liv i den egna omgivningen.

På rehabiliteringsavdelningarna eftersträvar man i all verksamhet ska vara delaktig samt visa aktivitet och motivation.