Riktade specialbidrag

ANSÖKAN OCH ANVISNINGAR

Inloggning i bidragssystemet
Ansökan om bidrag och anvisningar

MER INFORMATION

förvaltningskoordinator Tanja Tuominen, tanja.s.tuominen@turku.fi

Målgrupp

Sammanslutningar, arbetsgrupper och andra aktörer som verkar eller ordnar verksamhet i Åbo

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

Med bidraget stöds i huvudsak evenemang, funktioner och andra objekt av engångsnatur som inte ingår i verksamhetsplanen. Dessutom kan bidrag beviljas för oväntade anskaffningar och/eller enskilda mindre anskaffningar som genomförs under verksamhetsåret.

Årligen återkommande evenemang, funktioner och större upphandlingar e.d. ska beaktas och tas upp i samband med ansökan om verksamhetsbidrag. Separata bidrag beviljas inte för dessa.

Ansökningstid

Bidrag kan sökas året runt.

Ansökningarna behandlas samlat 3–6 gånger om året beroende på antalet ansökningar som lämnats in.

Bilagor till ansökan och utbetalning av bidraget

Till bidragsansökan kan bifogas dokument som sökanden anser underlätta beredningen, till exempel evenemangets program, anbud på anskaffningen.

Bidraget betalas in på det bankkonto som sammanslutningen uppger i sin ansökan när beslutet vunnit laga kraft, om inte något annat bestäms.

En redogörelse över användningen av bidraget och kopior av verifikat ska lämnas in. Bidrag, eller en del av bidraget, som inte använts för det beviljade ändamålet ska återbetalas.

Nyckelord: