Riktlinjer för parkering

Kontaktuppgifter

Parkering är en väsentlig del av stadens trafiksystem och en central faktor i stadsplaneringen och byggnadsverksamheten – både på grund av utrymmesbehovet och kostnaderna. Omvälvningen i samhället och tekniken påverkar framtidens stadstrafik och parkering.

Åbo stads riktlinjer för parkering godkändes av stadsstyrelsen 19.12.2019. I riktlinjerna tas ställning till bland annat mängden och regleringen av gatuparkering samt boendeparkering och till och med krav på parkeringsplatser i detaljplaner. Åtgärderna för att genomföra riktlinjerna bestäms i stadsmiljönämnden på grundval av mer detaljerad planering och förberedelse.

Riktlinjerna för parkering är indelade i sju delområden:

  1. Användning av gatuområdet – För gatuområdets användning bestäms en prioritetsordning både mellan rörelse och parkering samt mellan olika parkeringsbehov.
  2. Avgiftsbelagd parkering – Målet med avgiften definieras, likaså de typer av områden där en avgift behövs. Principerna för beviljande av lättnader med betalningen av avgifter och andra parkeringsbegränsningar fastställs.
  3. Parkering med tillstånd – Syftet med boendeparkering definieras, likaså de typer av områden där parkering med tillstånd används.
  4. Parkeringsnorm – Principerna för zoner som har en egen parkeringsnorm för bilar och cyklar definieras. Principerna för beviljande av lättnader från normerna anges.
  5. Centraliserad parkering – Vikten av centraliserade parkeringslösningar och stadens roll i genomförandet av dem konstateras.
  6. Infartsparkering – Infartsparkeringen prioriteras enligt färdmedel och de viktigaste uppföljningsåtgärderna anges.
  7. Parkeringens kostnadstäckning – Ett mål ställs upp för vilken instans som ska ansvara för parkeringens kostnader och de viktigaste uppföljningsåtgärderna anges.

Material (på finska):

Åbo stad har deltagit med fem andra städer, kommunförbundet och statliga myndigheter i projektet Pysäköinti 2.0 som har granskat det nuvarande parkeringsläget, faktorer som påverkar framtiden för parkering samt god praxis i Finland och Europa. Projektrapporten fungerar som bakgrundsmaterial för riktlinjerna och utredningarna. Du kan bekanta dig med projektet Pysäköinti 2.0 på adressen www.pysakointi20.com (på finska)

Finskspråkigt material relaterat till utarbetandet av riktlinjerna (evenemang för allmänheten och intressentgrupper 2017):