Rivningstillstånd och rivningsanmälan

Rivningstillstånd

Du behöver tillstånd för att riva en byggnad på ett detaljplaneområde eller ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen. Tillstånd behövs inte för rivning av en ekonomibyggnad eller en mindre byggnad (läs mer nedan), om inte byggnaden betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om tillstånd inte behövs, ska du ändå göra en anmälan om rivningen. Nedan hittar du anvisningar om hur man lämnar in en ansökan.

När behövs ett rivningstillstånd?

Rivningstillstånd behövs i regel om byggnaden som ska rivas finns

 • på ett detaljplaneområde
 • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller
 • på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen

Rivningstillstånd behövs inte om rivningen förutsätter

 • ett gällande bygglov
 • en gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller
 • en vägplan enligt lagen om allmänna vägar

Rivningstillstånd behövs inte heller för att riva en ekonomibyggnad eller en annan motsvarande mindre byggnad, om inte byggnaden betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

När handlar det om en mindre byggnad?

Mindre byggnader är i regel

 • ekonomibyggnader
 • skjul
 • skärmtak
 • lekstugor, hundkojor eller liknande

Den som påbörjar rivningsprojektet avgör i första hand själv om det handlar om en mindre byggnad. Byggnadstillsynens kundservice ger råd och anvisningar.

Att ansöka om tillstånd och lämna in en anmälan

Rivningstillstånd ansöks med en skriftlig ansökan som undertecknats av byggplatsens ägare eller innehavare. Till ansökan bifogas

 • redogörelse för besittningen av byggnadsplatsen (lagfartsbevis, arrendeavtal, köpebrev eller annan motsvarande utredning)
 • anmälan om byggavfall vid rivningsarbeten
 • blankett RK9 (anmälan om strykning av byggnad)
 • fyra exemplar av en karta med en faktaruta av vilken entydigt framgår den byggnad som ska rivas samt fastighetsbeteckning
 • utredning om hörande av grannarna

Du behöver samma bilagor för rivningsanmälan som för ansökan om rivningstillstånd.

Ansökan/anmälan med bilagor lämnas personligen in till områdets tillståndsarkitekt.

Handläggningen av en ansökan om rivningstillstånd tar i snitt 30 dygn. Beslut om beviljande av rivningstillstånd fattas av byggnadsnämnden som sammanträder två gånger i månaden. Också rivningsanmälan skickas till byggnadsnämnden för kännedom.

Avgift för rivningstillstånd/rivningsanmälan

Avgifterna grundar sig på byggnadstillsynstaxan som Åbo stadsfullmäktige godkänt.

Om ansökan förkastas, är avgiften hälften av de belopp som nämns ovan.

Avgifterna uppbärs per faktura av sökanden efter att beslutet fattats.

Museiverkets utlåtande behövs för rivningen

Myndigheten som behandlar tillståndsansökningar kan be Museiverket komma med ett utlåtande om rivningen av en byggnad. Museiverket bedömer bland annat byggnadens kulturhistoriska värde.

vioi rakennuksen kulttuurihistoriallista tms. arvoa.