Rivningstillstånd och rivningsanmälan

 

Kontaktuppgifter

Tillståndsrådgivare 

02 262 3800

Telefontider mån–tors 10.00–12.00

Tillståndsarkitekter och tillståndsingenjörer 

Telefontider mån och tors kl. 10.00–12.00

Västra-norra området

Södra-östra området

Stadsbildsfrågor

Telefontider mån och tors kl. 10.00–12.00

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter och karta över områdesindelningen (pdf)

Mer information

Rivningstillstånd

Du behöver tillstånd för att riva en byggnad på ett detaljplaneområde eller ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen. Tillstånd behövs inte för rivning av en ekonomibyggnad eller en mindre byggnad (läs mer nedan), om inte byggnaden betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om tillstånd inte behövs, ska du ändå göra en anmälan om rivningen. Nedan hittar du anvisningar om hur man lämnar in en ansökan.

När behöver jag ett rivningstillstånd?

Rivningstillstånd behövs i regel om byggnaden som ska rivas finns

 • på ett detaljplaneområde
 • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller
 • på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen

Rivningstillstånd behövs inte om rivningen förutsätter:

 • ett gällande bygglov
 • en gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller
 • en vägplan enligt lagen om allmänna vägar.

Rivningstillstånd behövs inte heller för att riva en ekonomibyggnad eller en annan motsvarande mindre byggnad, om inte byggnaden betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

När handlar det om en mindre byggnad?

Mindre byggnader är i regel

 • ekonomibyggnader
 • skjul
 • skärmtak
 • lekstugor, hundkojor eller liknande

Den som påbörjar rivningsprojektet avgör i första hand själv om det handlar om en mindre byggnad. Byggnadstillsynens kundservice ger råd och anvisningar.

Att ansöka om tillstånd och lämna in en anmälan

Rivningstillstånd ansöks med en skriftlig ansökan som undertecknats av byggplatsens ägare eller innehavare. Till ansökan bifogas

 • anmälan om byggavfall vid rivningsarbeten
 • situationsplan med ett kartutdrag där den byggnad som ska rivas har markerats samt fastighetsbeteckning och byggnadsbeteckning för den byggnad som ska rivas (kartan får du till exempel från https://opaskartta.turku.fi).
 • utredning av hörande av grannar

Du behöver samma bilagor för rivningsanmälan som för ansökan om rivningstillstånd.

Ansökan eller anmälan görs i första hand via Åbo stads elektroniska tjänster (ePermit).

 

Bruksanvisning för e-tjänsten: ePermit Bruksanvisning.

Beslut om beviljande av rivningstillstånd fattas av byggnadsnämnden som sammanträder två gånger i månaden. Också rivningsanmälan skickas till byggnads- och tillståndsnämnden för kännedom.

Avgift för rivningstillstånd/rivningsanmälan

Avgifterna grundar sig på byggnadstillsynstaxan som Åbo stadsfullmäktige godkänt. Om ansökan avslås, är avgiften hälften av de belopp som nämns ovan. Avgifterna uppbärs per faktura av sökanden efter att beslutet fattats.

För mer information om avgifter, se "Taxor"

Museiverkets utlåtande behövs för rivningen

Myndigheten som behandlar tillståndsansökningar ber Åbo museicentral komma med ett utlåtande om rivningen av en byggnad. Museicentralen bedömer bland annat byggnadens kulturhistoriska värde..

Kunden kan i förväg be museimyndigheten yttra sig om rivningen av byggnaden. Förfrågningar kan skickas till: museokeskus(at)turku.fi.

Bulleranmälan

En bulleranmälan ska göras om arbete, åtgärder eller evenemang av tillfällig natur som förorsakar synnerligen störande buller för invånare och andra personer som vistas eller arbetar i närheten.

Du hittar mer information på sidan Miljö  Miljötillstånd och bevakning:

Miljöskyddstillstånd och anmälningar: Anvisningar för bulleranmälan

Miljöskyddsbestämmelser: Miljöskyddsbestämmelser.