Runsalas historia

Runsala användes länge som betesmark, tills man på 1540-talet började röja åkrar bland lundarna. Vid samma tid gjordes Runsala till en kungsgård, vars avkastning användes för slottets behov. Sin första storhetstid upplevde Runsala när hertig Johan blev husbonde på Åbo slott och samtidigt förvaltare av kungsgården år 1556. Runsala blev då en jaktpark för hertigen av Finland.

Efter hertigtiden övergick Runsala gård och dess odlingar på 1600-talet först till de generalguvernörer som förvaltade Åbo slott och senare till landshövdingarna. De bodde dock inte på Runsala, utan gården sköttes av landbönder, som hyrde jorden. Runsala var landshövdingarnas tjänstebostad fram till år 1844.

Promenader i ekarnas skugga

Runsala gård år 1965. Bild: Åbo museicentral/Allan Salomaa

Till följd av den nya stadsplan som gjordes upp efter Åbo brand år 1827 hade stadens borgare förlorat största delen av sina betesmarker kring staden. Åbos borgare anhöll därför hos senaten om att få Runsala som betesmark, men även som sommarnöje. Senaten, det vill säga staten, överlät Runsala till Åbo stad år 1845. Året därpå delades ön in i tomter som hyrdes ut som villatomter. En tomt reserverades dock som rekreationsområde för folket. Rekreationsområdet kallades för Allmänna promenaden, och fick senare namnet Folkparken. Promenaden blev ett sommarutflyktsmål för Åboborna, där man bland annat promenerade. Detta var en moderiktig aktivitet i början av 1800-talet och var särskilt populärt i skuggan av Runsalas lummiga ekar. Folkparken har alltid varit en samlingsplats, och restaurangen samt badanläggningen och sommarteatern som byggdes på 1900-talet har ökat dess popularitet.

Lantliga Runsala

Jordbruket på ön fortsatte även efter att den delats in i tomter. Till en början hade nästan alla villatomter åkrar, köksträdgårdar och representationsträdgårdar. Fram till 1950-talet var Runsala väldigt lantligt med boskap och stora sädesfält. På några tomter idkades professionell trädgårdsodling fram till 1950-talet.

På 1920- och 1930-talet odlades gurkor i Villa Romas trädgård. Bild: Åbo museicentral

Villor från olika tider

Den byggda kulturmiljön på Runsala består av Runsala gård, gamla torp samt sommarvillor byggda från 1800-talets slut och framåt. Att tillbringa somrarna på en sommarvilla var en del av den borgerliga livsstilen på 1800-talet. Byggandet av sommarvillor inleddes genast efter att tomterna på ön började hyras ut år 1847, och nu finns där hus som representerar villaarkitektur av olika åldrar.