Runsalas natur

LÄS MER OM RUNSALAS NATUR

Fredningsbestämmelser

Respektera Runsalas natur.
Håll dig på de utmärkta stigarna, håll husdjur kopplade och undvik att skada växter eller störa djur. Mer information om fredningsbestämmelserna finns på tavlorna vid gränserna till naturskyddsområdena.

Djuren som landskapsvårdare

Sommartid vårdas landskapet av betande djur.

Skötsel- och nyttjandeplan för Runsala

Skötsel- och nyttjandeplanen för Runsala uppdateras.

Runsala naturskola

I naturskolan studerar man naturen såväl ur ett naturvetenskapligt perspektiv som tvärvetenskapligt och med hjälp av konst och fantasi. Man lär sig nya saker genom att själv undersöka och prova på.

Historien syns i öns natur, och tillsammans gör de Runsala till en unik helhet. Såväl natur- som kulturvärden tryggas genom en skötselplan som bygger på lagstiftningen, och på så sätt säkerställer man att Runsalas unika egenskaper bevaras för kommande generationer.

Ekarna andas historia

Redan på 1500-talet uppmärksammade man bevarandet av ekskogarna, eftersom ekarna utgjorde värdefullt råmaterial för varvsverksamheten. Sedan medeltiden kunde man i Sverige-Finland dömas till böter om man fällde en ek som lämpade sig för fartygsbygge. 1647 stiftades en lag enligt vilken alla ekar tillhörde kronan. Runsalas skogar användes som betesmark från 1750-talet och framåt. När skogarna betades av kunde eken föröka sig främst på gårdsplaner dit boskapen inte hade tillträde. På 1900-talet förbjöds betesgång i skogarna, så att ekarnas tillväxt kunde tryggas. Skogsbetets tidevarv syns fortfarande som nästan helt saknade generationer av ekar på Runsala.

Sällsynta arter trivs på Runsala

I de gamla ekskogarna är naturens mångfald som störst. Varje art har betydelse för naturens kretslopp. I stammen på en gammal ek finns insekter som blir föda för hackspettar, som i sin tur hackar ut bohål för kattugglor, skogsduvor, skogsmöss och vattenfladdermöss. De arter som bor i håligheter i eken lämnar efter sig material som utgör en livsmiljö för den sällsynta läderbaggen.

Under sitt månghundraåriga liv kan en ek ge hem och föda för tusentals olika arter. Enbart bland insekterna känner man till 500 arter som är beroende av eken. Många av dessa arter är hotade. I synnerhet de gamla och murkna ekarna på Runsala är oaser där lavar, mossor, svampar och ryggradslösa djur som är sällsynta i det övriga Finland förekommer i stort antal.

Vid sidan av de största bevarade ek- och lundskogarna i Finland består Runsala av flera olika livsmiljöer, såsom strandaldungar, moskogar, ängar och havsvikar. De varierande livsmiljöerna bidrar till naturens mångfald. Åbo stad tryggar bevarandet av naturvärdena på Runsala genom årliga underhållsåtgärder.