Choraeus källa

Choraeus källa

Choraeus källa har fått sitt namn efter författaren Mikael Choraeus, som var docent i vältalighet vid Kungliga Akademien i Åbo 1799–1802. Källan omnämndes på 1800-talet som en rekreationsplats där glada studenter och stadsbor utbringade skålar och njöt av källans uppfriskande vatten. Den runda stenkanten och stensättningen kring källan blev klara år 1849. Källan har numera sinat, och intill den löper en asfalterad väg. På stenkanten vid källan finns inskriften FONS CHORAEI PHOEBEI PERENNIS – diktaren Choraeus eviga källa.

Mikael Choraeus (1774–1806)

Mikael Choraeus förlorade sin far som 16-åring och fick då flytta till en avlägsen släkting i Västerås i Sverige. Efter att ha avlagt magisterexamen i Uppsala kom han år 1797 till Finland, där han till en början verkade som privatlärare i Jakobstad. Efter att ha kommit till Åbo år 1799 skrev han en doktorsavhandling och disputerade 12.6.1799 med H. G. Porthan som opponent. Efter sin examen utnämndes Choraeus till docent i vältalighet vid Kungliga Akademien i Åbo.

Redan under sin skol- och studietid var Choraeus känd för sin vassa tunga och sina satiriska dikter. Tack vare sina kvickheter och ordlekar blev han ryktbar även i Finland. En av Choraeus mest betydande dikter, ”Afsked af Runsala”, publicerades i en tidning 12.8.1799. I dikten hyllar Choraeus Runsala med följande ord:

"Farväl du ängd! Jag önskat tusen gånger
Att lefva I ditt lugn, att I din skugga dö
Förutan namn, men också utan ånger,
Begråten blott af någon landtlig mö"

I en fotnot beskrev Choraeus ön för läsaren: ”Runsala är en Ö, en half mil belägen ifrån Åbo, hvarest alt, hwad naturen har skönt och intagande, synes ha sammanträffat i en punkt. De stora och präktige eklundarne wäcka en dyster och högtidlig känsla.  Det synes, som naturen roat sig at utkasta planer til flere Engelska Trädgårdar, dem hon ej funnit för godt at fullborda. Om någon älskare av det sköna, som reser för at anmärka pittoreska belägenheter i mit Fädernesland, också en gång i detta afseense täckes hugna Finnland med et besök, må han ej glömma detta ställe.”

Källor:
Tidningen Ruissalo 1/97.
Soiri-Snellman (1985) Runsala villor.
Varsinais-Suomen maakuntakirja 7, 1940.
Kallio P. (red.) (1979) Ruissalo.

 

 Choraeus källa på 1930-talet. Bild: Åbo museicentral/Lina Auer

 

                                                                       Choraeus källa idag.