Scale-Up - Användarcentrerad mobilitet

Åbo stad är partner i Horizon 2020-projektet SCALE-UP (Scale up user-Centric and data driven Solutions for Connected Urban Poles), det vill säga utbyggnaden av användarcentrerade databaserade lösningar i regionala trafiknoder. Huvudledaren för projektet är staden Antwerpen. Utöver stadsområdena Åbo och Antwerpen omfattar projektet även tätorten Madrid. Samarbetsnätet i Åbo består av konsortium medlemmarna Egentliga Finlands förbund, Åbo yrkeshögskola och Vinka ab.

 

Projektet pågår 1 juni 2021 - 31 maj 2025.

Projektets målsättningar

 

Huvudmålet med SCALE-UP är att utveckla rättskaliga databaserade och användarcentrerade strategier för att påskynda smart, ren och inkluderande mobilitet i regionala trafiknoder. Projektet bidrar till att klimatmålen och de europeiska transportpolitiska målen uppnås.

De tre städerna Antwerpen, Madrid och Åbo genomför 28 innovativa åtgärder inom fem olika verksamhetsområden: administration, mobilitetspunkter, data, rena och säkra transporter och mobilitetsbeteende. Projektet ämnar bygga på åtgärderna regionalt, nationellt och internationellt, det vill säga att pilotera och replikera fungerande lösningar.

 

Åbos aktiviteter i projektet

Åbo arbetar med följande aktiviteter under projektets gång.

 

  1. Utveckling av hållbara resekedjor i Åboregionen och i Egentliga Finland
  2. Implementering av mobilitetsknutpunkter i Åboregionen
  3. Mobilitet som service-biljettkombinationer och flexibel parkering
  4. Skapa en mobilitetsportal för passagerartrafik och logistik
  5. Regional realtids vy av mobilitetstjänster
  6. Ökande av inkluderande cykling i Åbo
  7. Främja koldioxidneutral stadslogistik och byggarbetsplatser
  8. Utveckla mobilitetstjänster i Åbo
  9. Ledning av mobilitet under evenemang och exceptionella situationer
  10. Vintern som mobilitetsårstid