Service för handikappade barn

Service för barn och unga som behöver särskilt stöd är servicehandledning, korttidsvård, specialfamiljevård och autismrådgivning.

Till handikappservicens service hör även stöd för närståendevård för handikappade eller långtidssjuka barn och unga under 18 år.

 

 

 

Ansökan om stöd för närståendevård