Service för krigs- och soldatinvalider

En krigsinvalid är en person som har skadats eller drabbats av sjukdom i krig och vars skada eller sjukdom fastställts med Statskontorets (tidigare olycksfallsverket) beslut. Även andra än krigsinvalider kan få militärskadeersättning. Största gruppen av detta slag bildas av beväringar och fredsbevarare som skadats före år 1991. De kallas för soldatinvalider. De tjänster som ersätts av Statskontoret grundar sig på militärskadelagen för krigsinvaliders och de beväringars och fredsbevarares del, som skadats eller insjuknats före 1 januari 1991.

Krigs- och soldatinvalider kan ansöka om ersättning av Statskontoret bland annat för ändringsarbeten i bostaden, rehabilitering, anstaltsvård, sjukvård och resekostnader.

Statskontoret beviljar anslag för att ordna hemvård, tjänster som stöder hemmaboende och övrig service. Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner är bland annat måltidstjänster, hemvård, städning, gårdsarbete, trygghetstelefon, färdtjänster och hjälpmedel.

En bedömning av servicebehovet är grunden för att bevilja tjänster för frontveteraner eller soldatinvalider

Mer information

om att bevilja tjänster för krigs- och soldatinvalider: statskontoret.fi https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-krigsinvalider/ eller per e-post sove.info@valtiokonttori.fi

Om öppenvårdstjänster eller tjänster som stöder boende hemma för krigs- och soldatinvalider av kommunen på vardagar av servicehandledaren, tfn 040 536 9261