Åbo stads konstsamling

Åbo museicentral förvaltar Åbo stads konstsamling. Till samlingen hör flera olika delsamlingar bl.a. Wäinö Aaltonens och Jussi Mäntynens samling och i stadsbilden synlig offentlig konst. Samlingen innefattar totalt ca.10 000 verk. Museicentralen svarar för utökning, underhåll och presentation av konstsamlingen.

Anskaffningens tyngdpunkter är lokal konst, skulptur och Wäinö Aaltonens produktion. Av konstsamlingen är ⅔ förvarad i stadens ämbetsverk och inrättningar, i bland annat skolor, på hälsostationer och i ungdomslokaler. En betydande del av stadens samling utgörs av utomhusskulpturer, miljökonstverk samt fasta väggmålningar och reliefer i de av staden ägda byggnaderna. De är hela tiden närvarande i stadsbornas vardag.

Service kategorier: