Avgift för felparkering

Omprövning av avgift för felparkering

Avgiften för felparkering är 60 e i Åbo. Om föraren eller innehavaren av fordonet anser att avgiften är felaktigt utfärdad, kan omprövning begäras. Omprövningen ska begäras skriftligen inom 30 dagar från den dag avgiften utfärdats.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Service kategorier: 

Lokaliteter

Oikaisuvaatimus tehdään aina kirjallisena. Linkki alempana.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat