Fastighetsservitut

Servitutsförrättning

Till fördel för en fastighet kan ett varaktig servitut grundas på ett annat registerenhetsområde. Ett varaktigt servitut är bl.a. för väg, bilplatser, vatten-, avlopp-, el-, värme- eller annan dylik rörledning för placering och användning. Rättigheten grundas vanligen endast enligt avtal mellan sakägarna i servitutsförrättningen eller i samband med styckningsförrättningen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk