Flexibel grundläggande utbildning (flex)

FLEX

Flexibel grundläggande utbildning (flex) kan ordnas för de elever som går i årskurserna 7–9, och som på grund av t.ex. bristande motivation eller omfattande skolfrånvaro riskerar att inte fullgöra sin läroplikt. Sökanden ska ha minst ett år kvar av grundskolan för att kunna söka till flexklass gällande 9. årskursens vårtermin.

Elevens egen skola informerar eleven och vårdnadshavaren om flexibel grundutbildning och klargör dess principer. Vid behov konsulteras sakkunniga inom flexutbildningen. Eleven och vårdnadshavaren fyller i ansökan till flex-utbildningen. Skolan utför en pedagogisk bedömning (eller undantagsvis pedagogisk utredning), vilken bifogas till ansökan tillsammans med utlåtande av kurator eller vid behov av annan sakkunnig inom elevvården

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska