Indelning och beräkning av tomt

Tomtindelningen åskådliggör kvarterets indelning i byggnadsplatser. Tomtindelning kan dras som skild eller i samband med detaljplan. Om man vill göra ändringar på giltig tomtindelning ska man söka ändring i tomtindelningen. En skild tomtindelning och ändring i tomtindelning verkställs efter ansökan av markägaren.

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus